แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ขอความอนุเคราะห์ โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ตอนที่ 3 ผลการจัดการข้อร้องเรียน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse