แบบสำรวจ ความพึงพอใจ ความผูกพัน และข้อเสนอแนะต่อการบริการการศึกษา ของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง :
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจ ความผูกพัน และข้อเสนอแนะ ของนักศึกษาต่อการบริการด้านการศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนต่อการจัดการศึกษา เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้ใช้เป็นแนวทางใน การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
2. โปรดพิจารณาตอบแบบสำรวจโดยทำเครื่องหมาย  ลงใน • และพึงระวังความขัดแย้งของคำตอบ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชั้นปี
ส่วนที่ 2 การสำรวจ ความพึงพอใจ
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน • ที่ตรงกับความเป็นจริงในทุกข้อคำถามโปรดระบุความพึงพอใจ
(เกณฑ์การให้คะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด)
ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการให้บริการ
1) บรรยากาศการเรียนการสอนในภาพรวม
2) ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน
3) วิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทำให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และกระตุ้นให้เกิดการคิด ไตร่ตรองอย่างใคร่ครวญ และมีความลึกซึ้ง
4) ระบบการให้คำปรึกษาด้านการเรียนและปัญหาต่างๆให้กับนักศึกษา
5) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ เช่น งานวันกตัญญู งานไหว้ครู งานค่ายอาสา งานประชุมสัมมนาวิชาการ เป็นต้น
6) ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา
7) ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ในสาขาวิชาศาสนศึกษา
8) ได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา พิจารณาไตร่ตรองเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล รู้สิ่งใดควรทำไม่ควรทำ มีคุณหรือมีโทษ
9) ได้รับการพัฒนาให้รู้จักมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
10) ได้รับการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษ วิธีการสื่อสารด้วยการเขียน การพูด วิธีการนำเสนอด้วยอุปกรณ์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีต่างๆ
ด้านการให้บริการของงานบริการการศึกษา
1) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน การให้บริการ
2) ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
3) การอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
4) การตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
5) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทันเวลา ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟสบุค ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ด้านการให้บริการของงานกิจการนักศึกษา
1) ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
2) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
3) การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
4) การให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหา
5) การดูแลเอาใจใส่และการมีจิตสำนึกในการบริการ
ด้านสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษา และนักศึกษา
1) ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ Internet โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2) เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์
3) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อการให้บริการ
4) ประสิทธิภาพของเครื่องฉายวีดีทัศน์ที่ใช้ในห้องเรียนกับสื่อโสตทัศน์มีความเหมาะสม
5) สภาพและบรรยากาศของห้องคอมพิวเตอร์เอื้อต่อการใช้บริการ
6) การใช้ระบบ Wireless บริเวณวิทยาลัยฯมีประสิทธิภาพ
ด้านการบริการห้องสมุด
1) เวลาเปิด-ปิดบริการของห้องสมุดมีความเหมาะสม
2) บรรณารักษ์มีมนุษยสัมพันธ์และกระตือรือล้นในการให้บริการ
3) ระบบสืบค้นของห้องสมุดมีความสะดวกทันสมัย
4) ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอ ตรงคามความต้องการ
5) การตกแต่งห้องสมุดสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเข้าใช้บริการ
ด้านการจัดทรัพยากรกายภาพและสภาพแวดล้อม
1) บรรยากาศโดยทั่วไปรื่นรมย์ เอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้
2) ห้องเรียนสะอาด สะดวกในการเรียน มีอุปกรณ์สนับสนุนการสอนที่เหมาะสม
3) น้ำดื่มที่วิทยาลัยจัดไว้
4) ความสะอาดของห้องสุขา
5) การรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยฯ
ส่วนที่ 3 การสำรวจความความผูกพันต่อวิทยาลัยศาสนศึกษา
1.จะตั้งใจศึกษาที่วิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษา
2.เมื่อมีโอกาสจะแนะนำให้ผู้อื่นมาศึกษาที่วิทยาลัย
3.รู้สึกได้ถึงความเป็นกันเอง ความมีมิตรภาพ ณ ที่แห่งนี้
4 มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
5 วิทยาลัยฯ ได้ให้การศึกษาแก่ท่าน ท่านจะระลึกอยู่เสมอถึงอุปการคุณนี้ ตามวิถีแห่งวัฒนธรรมไทย
ส่วนที่ 4
ข้อมูลความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ (ถ้ามี โปรดระบุ)
Your answer
ส่วนที่ 5
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms