Ankieta na temat przekazywanych informacji dotyczących jakości kształcenia w SGGW

Szanowni Państwo,

Niniejsze badanie ma na celu poznanie Państwa opinii na temat informacji dotyczących jakości kształcenia, jakie są przekazywane w ramach naszej Uczelni. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki pozwolą na lepsze zarządzanie informacją i wiedzą o jakości kształcenia.

Dziękuję za wypełnienie ankiety,

Mariusz Maciejczak
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Na potrzeby niniejszego badania przyjęto następującą definicję: Jakość kształcenia oznacza stopień spełnienia wymagań formułowanych przez interesariuszy, dotyczących procesu kształcenia i jego efektów, przy uwzględnieniu uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Jednocześnie jest to dążenie do jak najlepszego zaspokajania potrzeb odbiorców procesu kształcenia (w tym: studentów, pracodawców, społeczeństwa), które przejawia się w ustanowieniu i stosowaniu praktycznych zasad i wzorców postępowania, które uznano za właściwe do stworzenia zaufania do oferty Uczelni/Wydziału.

    This is a required question