Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ερωτηματολόγιο πολιτών)
Η κύρια αποστολή μιας δημόσιας οργάνωσης όπως είναι ο Δήμος Ερέτριας, είναι προσανατολισμένη πάντα στην ικανοποίηση μιας κατηγορίας αναγκών και προσδοκιών της κοινωνίας. Εκτός από την κύρια αποστολή του, ο Δήμος πρέπει να υιοθετεί υπεύθυνη συμπεριφορά, προκειμένου να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνιστωσών της, που σχετίζονται με την τοπική, εθνική και διεθνή κοινότητα. Κάτι τέτοιο μπορεί να περιλαμβάνει την προσέγγιση της οργάνωσης και τη συμβολή της στην ποιότητα ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση των παγκόσμιων πόρων, τις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, την τήρηση της δεοντολογίας, τη συμμετοχή στις τοπικές κοινότητες και τη συμβολή στην τοπική ανάπτυξη.

Το κύριο χαρακτηριστικό της κοινωνικής ευθύνης αποτυπώνει τη βούληση του Δήμου, από τη μία πλευρά, να ενσωματώσει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και από την άλλη πλευρά, αποτυπώνει την ικανότητα της οργάνωσης να ανταποκριθεί στις επιπτώσεις των αποφάσεων και των δραστηριοτήτων του στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η κοινωνική ευθύνη πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του Δήμου. Οι στρατηγικοί στόχοι πρέπει να ελέγχονται υπό το πρίσμα της κοινωνικής
ευθύνης, προκειμένου να αποφευχθούν απρόβλεπτες συνέπειες.

Το παρόν ερωτηματολόγιο συνιστά ένα τμήμα της συνολικής προσπάθειας του Δήμου Ερέτριας, να εφαρμόσει το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) και να εισαχθεί με τον τρόπο αυτό, σταδιακά, στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, σεβόμενος πάντα τις διαδικασίες που το πρότυπο (ΚΠΑ) εισαγάγει.

Η φωνή σας είναι δύναμη και πρέπει να αποτυπωθεί!

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά, και να βοηθήσετε στην προσπάθεια του Δήμου.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι απόλυτα ανώνυμη και εμπιστευτική.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, θα συμπεριληφθούν -σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις- σε ειδική έκθεση, η οποία θα διαβιβαστεί στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service