Candidate Registration Form : Samaggi Presidential Election 2021 (สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑ )
ด้วยนายพงศ์ปณต สวะกิจ สภานายกสามัคคีสมาคมในพระราชูปถัมภ์รุ่นที่ ๑๒๐ กำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเห็นสมควรที่จะดำเนินการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑
อาศัยอำนาจตามธรรมนูญและประกาศสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมเพื่อจัดการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑ และมีมติให้เปิดรับสมัครเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสิทธิ์อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการเปิดรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งสภานายกสมามัคคีสมาคมฯ คนที่ ๑๒๐ ที่ว่า

๑. มีสัญชาติไทย

๒.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

๓.สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้

๔.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในฝ่ายสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (Representation & Democracy Team)

๕.ศึกษาและพํานักอยู่ในสหราชอาณาจักร และมีจำนวนปีที่จะศึกษาไม่ต่ำกว่า ๑ ปี

๖.ต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจและยินดีที่จะทำงานเพื่อสามัคคีสมาคมฯ

๗.ต้องเป็นผู้ที่มีความโปร่งใส ไม่ทุจริต

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่นที่ ๑๒๑ มาที่ที่อยู่อีเมล
election@samaggisamagom.com ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเวลา สหราชอาณาจักร
เอกสารที่ต้องส่งมีดังต่อไปนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง

๒.หนังสือรับรองการลงทะเบียนหรือหนังสือรับรองจากทางมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สหราชอาณาจักร (student status letter)

๓. รูปถ่าย (สามารถสแกนได้)

๔. แนวนโยบายการบริหารสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

การส่งใบสมัครโดยมีเอกสารประกอบการสมัครที่กำหนดไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๑, ๒, ๓, และ ๔ หรือการกรอกใบสมัครไม่สมบูรณ์ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะถือว่า “ใบสมัครไม่สมบูรณ์” และทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่รับรองให้ผู้ส่งใบสมัครดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ

ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมกับหลักฐานการสมัครที่กำหนดภายในระยะเวลาที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑

ในกรณีที่ส่งเอกสารหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้ ให้ถือว่าผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหมดสิทธิ์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยปริยาย

หากตรวจพบว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งขาดคุณสมบัติประการใดประการหนึ่งตามที่ธรรมนูญของสมาคม รวมทั้งประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งรายนั้น โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นที่สิ้นสุด

Email *
ชื่อ-นามสกุล/ Full name *
สถานศึกษา และชั้นปีที่กำลังศึกษา/ Institution and year of study *
หมายเลขโทรศัพท์/ Phone number *
โปรดระบุรหัสประเทศ เช่น (+66)812345648
ช่องทางการติดต่อ eg. Line ID/ Facebook
ผู้สมัครยืนยันว่าได้ทำการส่งเอกสารประกอบการสมัครเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ มาที่ที่อยู่อีเมล election@samaggisamagom.com แล้ว / I confirm that I have submitted all the required documents to election@samaggisamagom.com prior the Candidate Registration submission. *
เอกสารประกอบการสมัครได้แก่ ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ๒.หนังสือรับรองการลงทะเบียนหรือหนังสือรับรองจากทางมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สหราชอาณาจักร (student status letter) ๓. รูปถ่าย (สามารถสแกนได้) ๔. แนวนโยบายการบริหารสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
Required
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตัดสิทธิ์การเลือกตั้งของข้าพเจ้าโดยทันที *
Required
เนื่องด้วยกฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคแห่งสหภาพยุโรป (GDPR) คณะกรรมการการเลือกตั้งจะลบข้อมูลและเอกสารของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งภายใน ๑ เดือนนับตั้งแต่ประกาศผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม ฯ รุ่นที่ ๑๒๑ อย่างเป็นทางการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy