แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง ได้จัดทำ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานหรือประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้ทำแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการให้บริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ข้อมูลของผู้รับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)
Your answer
ที่อยู่ผู้ขอรับบริการ
Your answer
โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ
Your answer
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)
Your answer
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และความเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
อาคารสถานที่ สะอาด ปลอดภัย
ส่วนที่ 4 ท่านต้องการให้องค์การบริการส่วนตำบลมะขามสูงควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy