Prihláška do Aikido Dojo Sereď
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Aikido Dojo Sereď (ďalej len ADS) |  ZŠ J.A. Komenského
zopakujte E-mail *
Vaša e-mailová adresa
Meno *
Priezvisko *
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Mobil *
Adresa trvalého bydliska
Ulica *
Mesto *
PSČ *
Potvrdenie
1. *
Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytnutím osobných údajov v rozsahu vyplnenej prihlášky čestný člen ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem ADS ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých mnou poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom organizovania tréningov, seminárov, archivácie dosiahnutých športových výsledkov, priradenia platby k prihláške počas trvania členstva dotknutej osoby v ADS. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu info@aikidosered.sk b) telefonicky +421 905260765. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.
Required
2. *
Odoslaním prihlášky vyjadrujem súhlas / nesúhlas s elektronickou komunikáciou a so zasielaním informačných e-mailov na mnou uvedenú e-mailovú adresu.
3. *
Prehlasujem, že do ADS sa prihlasujem dobrovoľne, poznám stanovy ADS a súhlasím s nimi.
Required
4. *
Prehlasujem, že cvičím na vlastnú zodpovednosť a v prípade úrazu alebo smrti si nebudem uplatňovať žiadnu finančnú ani nefinančnú kompenzáciu od  ADS.
Required
5. *
Poznám svoj zdravotný stav. O zmenách zdravotného stavu budem okamžite informovať svojho učiteľa.
Required
Upozornenie: odporúčame všetkým členom (i rodičom detí), aby individuálne uzavreli ročnú úrazovo-športovú poistku, nakoľko hromadné úrazovo-športové poistenie nie je možné.
6. *
Prehlasujem, že poznám pravidlá ADS. Na tréningoch sa budem riadiť výlučne pokynmi učiteľa, budem dodržiavať etiku v dojo i mimo neho a získané znalosti a zručnosti z bojových umení nezneužijem.
Required
7. *
Školné v ADS budem hradiť formou členského poplatku. Členské poplatky sa platia vždy mesiac dopredu, najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Členské poplatky je možné platiť mesačne, štvrťročne alebo 10 mesačne. Priamym vkladom na tréningu alebo prevodom na účet. Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s., č. účtu: SK43 1100 0000 0026 2521 6169. Prvé 2 tréningy sú zadarmo na skúšku. Ďalšieho cvičenia je možné zúčastniť sa len v prípade uhradeného členského poplatku.
Required
8. *
Súhlasím s uhradením členského poplatku aj v prípade nezúčastnenia sa mesačného cvičenia v plnej dĺžke trvania. Ak člen nastúpi do ADS v polovici mesiaca, je povinný uhradiť plnú výšku členského poplatku za príslušný mesiac. Dlhodobá neprítomnosť sa ohlasuje a berie sa do úvahy len celý neodcvičený mesiac. Takýto mesiac sa neuhrádza alebo sa platba presúva na nasledujúce obdobie.
Required
9. *
Za tréningy, ktoré odpadnú z dôvodu štátnych, cirkevných sviatkov a školských prázdnin, ADS neposkytuje náhradu.
Required
10. *
Členstvo v Slovenskej Aikido Asociácii (ďalej SAA) je podmienkou na cvičenie v ADS. Člen je povinný uhradiť členský poplatok SAA najneskôr tri mesiace od získania členstva v ADS. Toto členstvo oprávňuje zúčastňovať sa skúšok technickej vyspelosti KYU, DAN ktoré sú medzinárodne uznané a tiež zúčastňovať sa vybraných národných a medzinárodných seminárov organizovaných SAA bezplatne. https://aikikai.sk/registracia-do-saa/
Required
11. *
Súhlasím s vyhotovením môjho obrazového a zvukového záznamu (môjho dieťaťa) pri aktivitách ADS / SAA a so zverejnením záznamov na webovej stránke ADS (prostredníctvom služby Google Photos) a SAA www.aikikai.sk ďalej na facebookovej stránke ADS https://www.facebook.com/aikidosered/ ďalej na YouTube kanáli ADS https://www.youtube.com/user/aikidosered/ ďalej na  ďalej na plagátoch ADS a SAA a tiež na nástenkách v priestoroch klubu za účelom informovania a prezentácie výsledkov činnosti ADS a SAA a to po dobu členstva v ADS a SAA a 10 rokov po jeho ukončení. Ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa ADS a SAA prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu info@aikidosered.sk b) telefonicky +421 905 260 765. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.
12. *
Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov. V prípade členov do 18 rokov, preberá zodpovednosť zákonný zástupca, ktorý primerane veku poučí svoje dieťa o stanovách ADS, pravidlách ADS a správaní sa v dojo. Zákonný zástupca neplnoletého člena plne preberá práva a povinnosti po odoslaní formulára.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy