แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริหารงานตามโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป และความพึงพอใจต่อการบริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
วัตถุประสงค์
1.เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีการต่อการบริหารงาน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป ตลอดจนการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 ในการอำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร
2.เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานและการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ
3.เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการให้การบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1


แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สพป.กาญจนบุรี เขต 1 . Report Abuse