แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำชี้แจง แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข้อคิดเห็นของท่านจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  รูปแบบการแสดงผลเหมาะสม ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี
  มีข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการใช้งาน
  ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ
  มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
  มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
  การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  Please enter one response per row
  This is a required question