แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 เพื่อที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 อายุ *
1.4 การศึกษา *
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562
2.1 ด้านภูมิทัศน์ อาคาร/สถานที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1.1 ตำแหน่งและที่ตั้งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเหมาะสม
2.1.2 บริเวณโดยรอบอาคาร มีความสะอาด เรียบร้อย
2.1.3 มีป้ายบอกตำแหน่งอาคาร สถานที่ และจุดให้บริการต่าง ๆ
2.1.4 สถานที่จอดรถมีความเหมาะสม เพียงพอ
2.1.5 ความสะดวกในการเดินเข้ามารับบริการ
2.2 ด้านสิ่งแวดล้อม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.2.1 มีการจัดการขยะมูลฝอยภายในอาคารอย่างเป็นระบบ
2.2.2 อากาศภายในอาคารถ่ายเทสะดวก
2.2.3 บรรยากาศเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า
2.2.4 มีแสงสว่างเพียงพอ
2.2.5 ภายในอาคารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
2.3 ด้านสาธารณูปโภค/สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.3.1 ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า (ไฟดับ/ไฟตก)
2.3.2 มีจุดเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi ) เพียงพอ
2.3.3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการให้บริการ
2.3.4 โต๊ะ /เก้าอี้ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการ
2.3.5 ห้องน้ำสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ
Clear selection
2.4 ด้านการให้บริการของบุคลากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.4.1 บุคลากรพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ
2.4.2 บุคลากรมีความสุภาพ พูดจาไพเราะและเต็มใจให้บริการ
2.5 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.5.1 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.5.2 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศมีความเหมาะสม ง่ายต่อการเข้าถึง
2.5.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
2.5.4 ทรัพยากรสารสนเทศตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ตอนที่ 3 ข้อสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy