Tagasiside uudiskirjale MESILANE

Hea lugeja!

Palume tagasisidet seni ilmunud uudiskirja MESILANE numbritele. Küsitluse tulemustest sõltub, milliseid materjale jagatakse uudiskirja vahendusel järgmise õppeveerandi jooksul, seega palume kõigilt aktiivset osavõttu. Küsitlus on anonüümne!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Populaarteaduslikud artiklid
  Huvitava füüsikatunni õppemeetodid
  Algodoo ja e-õpiku videojuhendid
  Katsete ja katsevahendite tutvustused
  Näidislahendustega ülesanded
  Õpetajate kogemused
  Uue õppekirjanduse tutvustus
  Uudised ja teated
  Tagasiside andmise võimalus
  Muu (täpsustage järgmistes vastustes)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question