แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
๑. ด้านกระบวนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑. มีความชัดเจนและอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
๒. ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกและไม่ซับซ้อน
๓. มีความรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา/ระยะเวลาให้บริการมีความเหมาะสม
๔. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อนหลัง
๕. ระหว่างการรอรับบริการแจ้งให้ผู้รับบริการทราบพร้อมทั้งแจ้งเวลาแล้วเสร็จ
๒. ด้านการติดต่อสื่อสาร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๖. มีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน
๗. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
๘. จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็ปไซต์หรืออีเมล์เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
๓. ด้านการมีจิตสำนึกการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๙. ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
๑๐. มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการให้บริการ
๑๑. ให้ความช่วยเหลือนอกจากภารกิจ เช่น สามารถแนะนำบุคคลที่สามารถ ให้บริการในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของตนได้
๑๒. สอบถามความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ
๑๓. ให้การต้อนรับผู้รับบริการด้วยไมตรีจิตและให้บริการด้วยความเอาใจใส่
๔. ด้านความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑๔. ความชำนาญในงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
๑๕. มีความรู้เกี่ยวกับข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน
๑๖. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
๑๗. มีทักษะต่อการปฏิบัติงานและมีปฏิภาณ ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้มารับบริการ
๑๘. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้มารับบริการอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1. Report Abuse