แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสภาพการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน ของโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน
1. ให้นักเรียนคลิกเลือกในช่องระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพการบริหารงานตามหัวข้อต่อไปนี้
2. ข้อมูลนี้ไม่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม แต่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารในครั้งต่อไป
3. ระดับคะแนนแต่ละระดับเทียบกับระดับความพึงพอใจการปฏิบัติ ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อสภาพการบริหารงานในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อสภาพการบริหารงานในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อสภาพการบริหารงานในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อสภาพการบริหารงานในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อสภาพการบริหารงานในระดับ น้อยที่สุด
ข้อมูลทั่วไป
นักเรียน
ครู
ผู้ปกครอง
อื่นๆ
สถานภาพ
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy