แบบประเมินโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สพป.นพ.1

  แบบประเมินโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สพป.นพ.1

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  คำชี้แจง โปรดเลือก “ระดับความคิดเห็น” ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

  1. ด้านการจัดสถานที่แข่งขัน

  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row

  2. ด้านพิธีการเปิดการแข่งขัน

  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row

  3. ด้านการดำเนินการจัดการแข่งขัน

  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row

  4. ด้านการดำเนินการประกวดและแข่งขัน

  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row

  5. ด้านการประชาสัมพันธ์

  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row

  6. ด้านปฏิคม

  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row

  7. ด้านฝ่ายพยาบาล

  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row

  8. ด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร

  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row

  9. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในงาน

  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  ระดับความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  This is a required question