แบบสอบถามการใช้กระบวนการเรียนการสอนด้วย e-Learning ของนักศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก
คำชี้แจง : แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เป็นแบบสอบถามสำหรับการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning) เพื่อติดตามประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้ e-Learning ดังนั้น กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อที่จะได้นำผลลัพธ์ไปพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป โดยแบบสอบถามนี้มี 5 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันของปัจจัยที่มีผลต่อการเรียน e –Learning
ตอนที่ 3 ประสบการณ์การเรียนด้วย e-Learning ของนักศึกษา
ตอนที่ 4 การส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัย
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
2.นักศึกษาอายุ กี่ปี
Your answer
3.นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีใด
4.เลือกวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันของปัจจัยที่มีผลต่อการเรียน e –Learning
คำชี้แจง : โปรดระบุคะแนน โดยเลือกรายการ ลงในช่องที่กำหนดไว้ ตามความพึงพอใจ หรือ เหมาะสม
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด ในผลผลิต
1.ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน e-Learning ที่นักศึกษามีอยู่
5
4
3
2
1
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (Personal computer)
1.2 โน๊ตบุ๊ค (notebook)
1.3 แท็ปเล็ต (tablet)
1.4 โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
2. ความพร้อมของโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
5
4
3
2
1
2.1 มีอินเทอร์เน็ต เพียงพอต่อการใช้งาน
2.2 ระดับความเร็วในการใช้อินเทอร์เน็ต
2.3 ความปลอดภัยในการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอรืเน็ต
2.4 พื้นที่กระจายสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ 3G – 4G ในเขตวิทยาลัย บริการฟรีภายในวิทยาลัย
2.5 พื้นที่กระจายสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ 3G – 4G ในเขตวิทยาลัย เสียค่าบริการด้วยตนเอง
ตอนที่ 3 ประสบการณ์การเรียนด้วย e-Learning ของนักศึกษา
คำชี้แจง : โปรดระบุคะแนนประสบการณ์จากการเรียน e-Learning ที่ได้รับจากสื่อการเรียนการสอน e-Learning โดยเลือกรายการ ลงในช่องที่กำหนดไว้ ตามความพึงพอใจ หรือ เหมาะสม ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ประเด็นข้อคำถาม
5
4
3
2
1
1. ส่วนนำของบทเรียนมีความน่าสนใจของนักศึกษา
2.ส่วนนำของบทเรียนมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นที่นักศึกษาต้องทราบ เช่น วัตถุประสงค์ เมนูหลัก ส่วนช่วยเหลือ เป็นต้น
3. เนื้อหาเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักศึกษากับความรู้ใหม่
4. เนื้อหามีความถูกต้องตามหนังสือ ตำรา
5. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะนำเสนอ
6. เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
7. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับนักศึกษา
8. เนื้อหาสอดแทรก คุณธรรมและจริยธรรม
9. ความยาวของแต่ละหน่วย/ตอนมีความเหมาะสม
10. วิธีการการถ่ายทอดเนื้อหาน่าสนใจ
11. มีวิธีการการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
12. มีการออกแบบหน้าจออย่างเหมาะสม ง่ายต่อการใช้ สัดส่วนเหมาะสม สวยงาม
13. ลักษณะของสี ตัวอักษร สวยงาม อ่านง่าย
14. ภาพประกอบเหมาะสม ชัดเจนสอดคล้องกับเนื้อหา และมีความสวยงาม
15. การออกแบบให้โปรแกรมใช้ ง่ายสะดวก โต้ตอบกับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
16. สามารถย้อนกลับไปสู่จุดต่างๆ ในบทเรียนได้ง่าย
17. มีข้อมูลป้อนกลับที่เอื้อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์แก้ไขปัญหา
18. กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจเรียนมากขึ้น
ตอนที่ 4 การส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัย
คำชี้แจง : ให้นักศึกษาระบุคะแนนระดับการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ ด้วย e-Learning โดยเลือกรายการ ลงในช่องที่กำหนดไว้ ตามความพึงพอใจ หรือ เหมาะสม ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ประเด็นของข้อคิดเห็น
5
4
3
2
1
1 วิทยาลัยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำนวนมากเพียงพอ
2 การเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย มีความรวดเร็ว
3 ระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย ขัดข้อง ล่มบ่อย
4  นักศึกษาได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจากวิทยาลัย
5 มีจุดบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต wi-fi ครอบคลุมพื้นที่ของวิทยาลัย
6 วิทยาลัยมีบุคลากรให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต
7 นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย
8 การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละครั้งของนักศึกษามีความยุ่งยาก
9 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีการอำนวยความสะดวกและให้บริการ
10 วิทยาลัยมีการบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการ
11 นักศึกษาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย e-Learning
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมข้อมูลในประเด็นที่ต้องการ
1. ด้านเนื้อหารายวิชาที่ใช้บทเรียน e-Learning
Your answer
2. ด้านการออกแบบในรายวิชาที่ใช้ e-Learning
Your answer
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และจุดกระจายสัญญาณภายในวิทยาลัย (บุคลากร อุปกรณ์ )
Your answer
ขอขอบคุณนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
นายพรเทพ ไชยสาร โทร 08-7939-9367 e Mail : pornthep@pi.ac.th
นายอุเทน นวสุธารัตน์ โทร 08-7254-6140 e Mail : utane@pi.ac.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สถาบันพระบรมราชชนก. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms