Perkusja OPT
Oświadczenie uczestnika zajęć (semestr zimowy X 2020 - II 2021) w Ośrodku Postaw Twórczych - zgłoszenie uczestnika

https://opt-art.net/kursy/kurs-nauka-gry-na-perkusji/
Imię i nazwisko *
Adres e-mail: *
Nr telefonu *
Adres zamieszkania *
Wiek *
Uwaga! Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia oświadczenia wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego (pobierz plik: https://opt-art.net/wp-content/uploads/2020/06/regulaminy-zajec-opt.wroclaw-1.pdf). Wypełniony i podpisany dokument należy wysłać na adres: info@opt-art.net
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
(1) administratorem danych osobowych jest Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław
(2) w sprawie ochrony swoich danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) Natalią Miłostan pod adresem email: iod@opt-art.net ; pod numerem telefonu 697310309.; lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem Inspektor;
(3) dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem zajęć oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tej umowy przez czas jej trwania a także dochodzenia ewentualnych roszczeń z tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
(4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
(5) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądania te można zgłaszać na adres e-mail administratora danych lub pisemnie na adres siedziby administratora danych;
(6) mam prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
(7) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i kontynuacji umowy. Strona jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia lub wypowiedzenie umowy.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć w OPT
Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego przez Ośrodek Postaw Twórczych, poprzez: publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Ośrodek Postaw Twórczych na potrzeby realizacji i promocji jego działalności, na stronach www oraz portalach społecznościowych, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów, kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście prowadzonej przez OPT działalności kulturalno – edukacyjnej. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia te i materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych ani innych praw.

Niniejsza zgoda:
(1) nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie,
(2) obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie zdjęć oraz materiału wideo
(3) dotyczy zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas działań związanych z realizacją zajęć w OPT
(4) wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
(5) zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem OPT z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.
Oświadczenie (przetwarzanie danych osobowych) *
Required
Oświadczenie (Regulamin uczestniczenia w zajęciach) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ośrodek Postaw Twórczych. Report Abuse