แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายเรืออากาศ ที่มีต่อคุณภาพการสอนของคณาจารย์ กองพลศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โปรดตอบแบบประเมิน โดยเลือกช่องที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
ปีการศึกษา *
นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ *
รายวิชา *
ตอนที่ ๒ ข้อมูลสอบถามเพื่อการประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน: ๕ หมายถึง ดีมาก
๔ หมายถึง ดี
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ควรปรับปรุง
๑. ความรับผิดชอบ *
๑.๑ ความตรงต่อเวลา
๑.๒ การเตรียมการสอน
๑.๓ ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน
๑.๔ ความครบถ้วนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา
๒. เทคนิคการสอน *
๒.๑ เทคนิค และวิธีการถ่ายทอดความรู้
๒.๒ การบูรณาการ
๓. ความเป็นครู *
๓.๑ คุณสมบัติของผู้สอน
๓.๒ การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
๓.๓ การรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์จากผู้เรียน
๔. การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง *
๔.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
๔.๒ ให้ข้อมูล ชี้แนะ แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
๔.๓ จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
๔.๔ มีการประเมินผลหลายรูปแบบ ผู้เรียนทราบวิธีการประเมินและมีส่วนร่วมในการกำหนดสัดส่วนคะแนน
๔.๕ บรรยากาศในชั้นเรียนีความอบอุ่น เน้นความร่วมมือ ไม่เน้นการแข่งขัน ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน มีความเป็นประชาธิปไตย ให้คุณค่ากับความติดเห็นและกระบวนการคิดของผู้เรียน
๕. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ *
๕.๑ ใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
๕.๒ ใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
๕.๓ ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.