แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
แบบประเมินชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อระบบเทคโนโลยี-สารสนเทศ ดังนี้
1.สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
3.ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์
ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาและปรับปรุง ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาเลือกข้อมูลลงในช่อง ที่ตรงกับความจริง
สถานภาพ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ www.rbr.mcu.ac.th
ระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
2.1 ด้านรูปแบบ *
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้
สีและขนาดตัวอักษร
การจัดหมวดหมู่
การเชื่อมโยงเว็บไซต์ต่างๆ
วิธีการแสดงหรือนำเสนอข้อมูล
ความง่ายในการใช้งาน
สีที่ใช้
2.2 ด้านข้อมูล *
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ความถูกต้องของข้อมูล
ความทันสมัยของข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ความครบถ้วนของข้อมูล
ความกระชับของข้อมูล
ความชัดเจนของข้อมูล
การเรียงลำดับข้อมูล
การแสดงข้อมูลข่าวสารใหม่
ภาพรวมของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms