แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
แบบประเมินชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อระบบเทคโนโลยี-สารสนเทศ ดังนี้
1.สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
3.ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์
ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาและปรับปรุง ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาเลือกข้อมูลลงในช่อง ที่ตรงกับความจริง
สถานภาพ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ www.rbr.mcu.ac.th
ระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
2.1 ด้านรูปแบบ *
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้
สีและขนาดตัวอักษร
การจัดหมวดหมู่
การเชื่อมโยงเว็บไซต์ต่างๆ
วิธีการแสดงหรือนำเสนอข้อมูล
ความง่ายในการใช้งาน
สีที่ใช้
2.2 ด้านข้อมูล *
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ความถูกต้องของข้อมูล
ความทันสมัยของข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ความครบถ้วนของข้อมูล
ความกระชับของข้อมูล
ความชัดเจนของข้อมูล
การเรียงลำดับข้อมูล
การแสดงข้อมูลข่าวสารใหม่
ภาพรวมของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy