АПЛИКАЦИОННА ФОРМА ЗА ЧЛЕНСТВО В МЦРОО

В този формуляр ще бъдат поискани Вашите лични данни.
Преди да продължите, моля, прочетете нашата политика за поверителност тук: : www.icdetbg.eu/gdpr
Email address *
Име и Фамилия: *
Your answer
Възраст: *
Your answer
Адрес: *
Your answer
Teлефон: *
Your answer
Фейсбук /линк към профила Ви/: *
Your answer
Младеж с ограничени възможности ли сте?
Младежите с ограничени възможности са млади хора, които са в неравностойно положение в сравнение с техните връстници, защото са изправени пред една или повече от ситуациите и пречки, посочени в неизчерпателния списък по-долу. В определени контексти тези ситуации или пречки не позволяват на младите хора да имат ефективен достъп до формално и неформално образование, международна мобилност и участие, активно гражданство, овластяване и включване в обществото като цяло.

Социални препятствия
- младите хора, които са изправени пред дискриминация поради пол, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, увреждане и т.н.
- млади хора с ограничени социални умения или антисоциално или рисково сексуално поведение
- млади хора в несигурно положение
- (Бивши) престъпници, (бивши) наркомани или алкохолици
- млади и /или самотни родители; сираци
- млади хора от разбити семейства

Икономически препятствия
- млади хора с нисък стандарт на живот, ниски доходи, зависимост от системата за социално подпомагане
- в дългосрочна безработица или бедност
- младежи, които са бездомни, млади хора в дълг или с финансови проблеми.

Образователни затруднения
- млади хора с трудности с ученето;
- преждевременно напусналите училище и отпадащите от училище;
- ниско квалифицирани лица;
- млади хора с лошо представяне в училище.

Културни различия
- млади имигранти или бежанци или потомци на имигрантски или бежански семейства
- младежи, принадлежащи към национално или етническо малцинство
- млади хора с проблеми с езиковата адаптация и културното приобщаване

Здравословни проблеми
- млади хора с хронични здравословни проблеми, тежки заболявания или психиатрични заболявания
- млади хора с проблеми с психичното здраве

Географски препятствия
- млади хора от отдалечени или селски райони
- млади хора, живеещи на малки острови или периферни региони
- млади хора от градските проблемни зони
- млади хора от по-малко обслужвани райони (ограничен обществен транспорт, лоши съоръжения, изоставени села)
Ако ДА, моля уточнете
Кандидатите за членове с ограничени възможности могат да ползват намаление на членския внос или да бъдат освободени от заплащане според посочените обстоятелства
Your answer
Професия/Заетост/Статус: *
Your answer
Какво знаете за МЦРОО? *
Your answer
Какви са основните Ви очаквания като бъдещ член на МЦРОО? *
Your answer
С какво ще допринесете с членството си в МЦРОО?
Your answer
Имате ли страхове? *
Your answer
Участвали ли сте в предишни реализирани дейности на МЦРОО? Ако да, моля уточнете своя отговор! *
Your answer
Моля уточнете Вашето ниво на английски език! *
Your answer
Желаете ли да добавите нещо?
Your answer
Срок на членство *
ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС: *
Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), декларирам своето съгласие, попълнените лични данни в настоящото заявление, да бъдат съхранявани и обработвани от МЦРОО съгласно целите на сдружението, приетия устав и при спазване на ЗЗЛД. Личните данни няма да се предоставят на трети лица, освен на компетентни държавни органи в изрично предвидените от закона случаи. Съгласен съм, предоставените лични данни (три имена на латиница, дата на раждане, адрес за кореспонденция,email и телефон) да бъдат предоставени на МЦРОО, във връзка с кандидатстването ми за членство при спазването на законодателството за опазване на лични данни валидно във Република България *
Запознат/а съм с ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ на МЦРОО и се съгласявам с нея. www.icdetbg.eu/gdpr-en *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy