แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ"รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยภูมิ ไตรมาส 2/2562"
1.ประเภทหน่วยงานที่ตอบ *
Required
2.ขอให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
3. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยภูมิ
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
4. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่
5. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุ
Your answer
6. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
7. เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่ท่านสนใจ (เรียงลำดับจากมาก = 1 ไปหาน้อย = 5) โดยในแต่ละข้อไม่ตอบระดับซ้ำกันกับข้ออื่น
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
บทสรุปผู้บริหาร
สถานการณ์แรงงาน
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางข้อมูลภาคผนวก
8. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่
9. ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
10. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ
Your answer
11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy