සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ තත්ත්ව ආරක්‍ෂණය පිළිබඳ ඉදිරිපත් කෙරෙන ප්‍රශ්නමාලාව - සමාජීය විද්‍යා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නමාලාව පිළියෙල කර ඇත්තේ සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ තත්ත්ව ආරක්‍ෂණය පිළිබඳ මෙන් ම අධ්‍යයනාංශයේ සහ පීඨයේ සඵලතාවය තීරණය කිරීම සඳහා ය. පීඨයේ ඉදිරි ඉගැන්වීම් කටයුතු කාර්යක්‍ෂම හා ඵලදායී ලෙස පවත්වා ගෙන යාමට ඔබගේ අදහස් උපයෝගී කර ගනු ඇත. ඔබගේ තොරතුරු අතිශයින් ම රහස්‍ය ය.
Password *
Your answer
උපාධිය
අධ්‍යයනාංශය
විෂය අංකය
Your answer
වසර
අර්ධ වාර්ෂිකය
ආචාර්යවරයාගේ නම
Your answer
දිනය
MM
/
DD
/
YYYY
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service