ขอเชิญร่วมงาน การแพทย์ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรล้านนา วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (University Academic Service Center : UNISERV CMU)
ภายในงานประกอบด้วย

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแพทย์ภูมิปัญญาไทยล้านนา พึ่งพาตนเองได้อย่างไร”
2. อบรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมการเกษตรและการบริโภค
3. นิทรรศการเผยแพร่ความรู้
- คลินิกการแพทย์แผนไทยสาธิต ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์แผนไทยเชี่ยวชาญ
- การใช้ยาสมุนไพรยาตำรับ และยาเดี่ยวอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย
- การนวดแผนไทยบำบัดโรคสาธิตเช่น ไหล่ติด กระดูกทับเส้น มดลูกเคลื่อน ฯ
- การผดุงครรภ์ไทยสาธิตเช่น การนั่งถ่าน เช้ากระโจม ทับหม้อเกลือ ย่างแคร่ ฯ
- การแพทย์พื้นบ้านล้านนาสาธิตเช่น การตอกเส้น เช็ดแหก เผายา ย่ำขาง ฯ
- หนังสือตำราศาสตร์แพทย์แผนไทย สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ฯลฯ
4. บูทจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลากหลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม :
 ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพองค์รวม โภชนเภสัชภัณฑ์ และเวชสำอาง คณะเภสัชศาสตร์
เบอร์โทร 08 6448 8073
 สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
เบอร์โทร 05 3200 300

ร่างกำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแพทย์ภูมิปัญญาไทยล้านนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง ภายในงาน การแพทย์ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรล้านนา วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (University Academic Service Center : UNISERV CMU)

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน ชมวีดีทัศน์การพัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย
09.00-10.00 น. พิธีเปิดงาน การแพทย์ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรล้านนา กล่าวรายงาน โดย อาจารย์วัลลภ เผ่าพนัส ประธานสมาพันธ์
การแพทย์แผนไทยล้านนา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์ภูมิปัญญาไทย
ล้านนา ในจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
10.00-11.00 น. บรรยายพิเศษ การปฏิรูปการศึกษาด้านการแพทย์ภูมิปัญญาไทยล้านนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง ในจังหวัดเชียงใหม่
โดย นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (รักษาการนายก)
11.00-11.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.30-12.00 น. การบรรยาย น้ำหมักชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการบริโภค
โดย ผศ.ดร.ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพองค์รวม โภชนเภสัชภัณฑ์ และเวชสำอาง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. การบรรยาย ไขข้อข้องใจ การแปรรูปพืชผักสมุนไพร เป็นน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภค และสำหรับดูแลสิ่ง
แวดล้อม โดย ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
14.00-16.30 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ปฏิบัติการ การเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์สำหรับการผลิตน้ำหมักพืช และการเตรียมน้ำตรีผลา
โดย นางสาวมานี แซ่ลี
นางสาวนุชรี ตันติสุวรรณโณ
กลุ่มที่ 2 ปฏิบัติการ การเตรียมต้นเชื้ออย่างง่ายสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ
โดย นางสาวฑิวัญญา เชยสูงเนิน
นางสาวประนอม ฟักเงิน
กลุ่มที่ 3 ปฏิบัติการที่ การควบคุมคุณภาพน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค
โดย นางสาวฑิวัญญา เชยสูงเนิน
นางสาวสุชานาฎ คงตัน
กลุ่มที่ 4 ปฏิบัติการ กระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคและการสังเกตสภาพน้ำหมัก และกระบวนการ
เตรียมน้ำตรีผลา
โดย นางสาววิดาวัลย์ บุตรรุ่งโรจน์
นายกรวีร์ จำปาทิพย์

หมายเหตุ : 1. รับประทานอาหารว่างระหว่างปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติการทั้ง 4 เรื่อง ทำพร้อมกัน โดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติการแบ่งเป็น 4 กลุ่ม และหมุนเวียนปฏิบัติการจนครบทั้ง 4 เรื่อง

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
09.30-10.00 น. ลงทะเบียน ชมวีดีทัศน์การพัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย
10.00-11.00 น. บรรยายพิเศษ ทิศทางการพัฒนาการแพทย์ภูมิปัญญาไทยล้านนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
โดย พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ
11.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การแพทย์ภูมิปัญญาไทยล้านนา พึ่งพาตนเองได้อย่างไร
โดย ทีมวิทยากรเครือข่ายการแพทย์แผนไทย
1. อาจารย์จำเนียร จันทร์สดใส อาจารย์แพทย์แผนไทยสถาบันแพทย์แผนไทย (ติกิจฉาเวช)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
2. อาจารย์ชายณรงค์ ณ เชียงใหม่ ครูแพทย์แผนไทยอาวุโส
ผู้ดำเนินการ ชายณรงค์คลินิกการแพทย์แผนไทย
3. พ่อหมออินสม สิทธิตัน แพทย์แผนไทยดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2557
4. อาจารย์นาวิน เหมือนมี หัวหน้าสถาบันแพทย์แผนไทย (ติกิจฉาเวช) วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (ประธานหมอย่ามแดงแห่งเมืองสองแคว)
ดำเนินรายการโดย นางสาวฐณิศศาอนงศ์ ไชยรังษี ผู้ดำเนินการฐณิศศาอนงศ์คลินิกการแพทย์แผนไทย
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การแพทย์ภูมิปัญญาไทยล้านนา พึ่งพาตนเองได้อย่างไร
โดย ทีมวิทยากรเครือข่ายการแพทย์แผนไทย (ต่อจากภาคเช้า)
15.00-16.00 น. บรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติการ การออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาไทยล้านนา“การฟ้อนเจิง”
โดย อาจารย์วลัยลักษณ์ อินชัย หัวหน้าสถาบัน คลินิกการแพทย์แผนไทยวลัยลักษณ์และทีมงาน
16.00-16.30 น. สรุปการประชุมและปิดประชุม โดย อาจารย์วัลลภ เผ่าพนัส ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา


หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างระหว่างฟังบรรยาย

1. คำนำหน้าชื่อ *
2. ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
3. อายุ *
4. อาชีพ *
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้วันไหนบ้าง *
6. เบอร์โทรติดต่อ *
Your answer
7. E-mail
Your answer
8. อาหาร *
9. ID Line
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service