"สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ปีงบประมาณ 2562"
กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โทร. 02-232-1377
สำนักงานแรงงานจังหวัด
ระบุสำนักงานแรงงานจังหวัดที่ส่งแบบฟอร์มนี้ *
Your answer
ข้อมูลการสำรวจ
จำนวนแบบสอบถาม *
: ระบุจำนวนแบบสอบถามที่ส่งออกไป
Your answer
ได้รับแบบสอบถามกลับคืน *
: หน่วยนับ (ฉบับ)
Your answer
คิดเป็นร้อยละ *
: ของแบบสอบถามที่ส่งออกไป (0-100)
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบเป็นหน่วยงานราชการ *
: จำนวน (แห่ง)
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบเป็นหน่วยงานราชการ *
: ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป (0-100)
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบเป็นสถาบันการศึกษา *
: จำนวน (แห่ง)
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบเป็นสถาบันการศึกษา *
: ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป (0-100)
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบเป็นองค์กรเอกชน *
: จำนวน (แห่ง)
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบเป็นองค์กรเอกชน *
: ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบ อื่น ๆ *
: จำนวน (แห่ง)
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบ อื่น ๆ *
: ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบ อื่น ๆ *
: โปรดระบุหน่วยงาน
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ประโยชน์ที่ได้รับมาก *
: จำนวน
Your answer
ประโยชน์ที่ได้รับมาก *
: ร้อยละ
Your answer
ประโยชน์ที่ได้รับปานกลาง *
: จำนวน
Your answer
ประโยชน์ที่ได้รับปานกลาง *
: ร้อยละ
Your answer
ประโยชน์ที่ได้รับน้อย *
: จำนวน
Your answer
ประโยชน์ที่ได้รับน้อย *
: ร้อยละ
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
ด้านเนื้อหาสาระที่ได้รับ
เนื้อหาสาระที่ได้รับมาก *
: จำนวน
Your answer
เนื้อหาสาระที่ได้รับมาก *
: ร้อยละ
Your answer
เนื้อหาสาระที่ได้รับปานกลาง *
: จำนวน
Your answer
เนื้อหาสาระที่ได้รับปานกลาง *
: ร้อยละ
Your answer
เนื้อหาสาระที่ได้รับน้อย *
: จำนวน
Your answer
เนื้อหาสาระที่ได้รับน้อย *
: ร้อยละ
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
ด้านความพึงพอใจมีความพึงพอใจ
มีความพึงพอใจมาก *
: จำนวน
Your answer
มีความพึงพอใจมาก *
: ร้อยละ
Your answer
มีความพึงพอใจปานกลาง *
: จำนวน
Your answer
มีความพึงพอใจปานกลาง *
: ร้อยละ
Your answer
มีความพึงพอใจน้อย *
: จำนวน
Your answer
มีความพึงพอใจน้อย *
: ร้อยละ
Your answer
___________________________________
มีผู้ที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น *
: จำนวน (คน)
Your answer
มีผู้ที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น *
: ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ *
: ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ *
: ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
: ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนบทสรุปผู้บริหาร *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนบทสรุปผู้บริหาร *
: ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนบทสรุปผู้บริหาร *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนบทสรุปผู้บริหาร *
: ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
: ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
: ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสถานการณ์แรงงาน *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสถานการณ์แรงงาน *
: ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสถานการณ์แรงงาน *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสถานการณ์แรงงาน *
: ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
: ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
: ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนตารางภาคผนวก *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนตารางภาคผนวก *
: ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนตารางภาคผนวก *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนตารางภาคผนวก *
: ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
: ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าไม่ควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
: จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าไม่ควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
: ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าไม่ควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
: ร้อยละ
Your answer
ถ้าตอบว่าควรปรับปรุงรูปแบบที่ควรปรับปรุง ได้แก่
: ระบุ
Your answer
ถ้าตอบว่าควรปรับปรุงเนื้อหาสาระที่ควรปรับปรุง ได้แก่
: ระบุ
Your answer
ถ้าตอบว่าควรปรับปรุงเนื้อหาด้านอื่น ๆ ที่ควรปรับปรุง ได้แก่
: ระบุ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service