Prijedlog projekta za NRS 2030
Predloženi projekt može biti izravno ili neizravno povezan sa sportom.
Prihvatljivi podnositelji prijedloga su pravne osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj.
Pravne osobe koje žele podnijeti više od jednog prijedloga trebaju ispuniti upitnik za svaki prijedlog posebno.
Ne postoje nikakva ograničenja u odnosu na veličinu projekta. Zaprimljene prijedloge dostavit ćemo nadležnom ministarstvu za zalihu projekata koji bi se mogli financirati iz EU fondova.

Upitnik ima dva dijela:
1. podaci o podnositelju prijedloga, i
2. podaci o projektu.

Rok za podnošenje prijedloga istekao je 15. svibnja 2019., ali su prijave i dalje otvorene. Sve naknadno zaprimljene prijedloge također ćemo proslijediti ministarstvu.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Alma Papić, tel. +38513650500.

Napomena: Molimo da ne koristite skraćenice pri unosu podataka.
1. PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA
Osnovne informacije
Naziv pravne osobe *
Razina nadležnosti sukladno statutu ili drugom odgovarajućem aktu *
Vrsta organizacije *
Sjedište *
Osoba ovlaštena za zastupanje
Ime i prezime *
Naziv radnog mjesta ili funkcija u organizaciji *
Kontakt telefon *
Kontakt e-mail *
2. PODACI O PROJEKTU
Molimo da unosite podatke jasno i sažeto. Kontaktirat ćemo vas u slučaju potrebe za dodatnim informacijama.
Naziv projekta *
Naziv nositelja projekta *
Naziv partnerskih organizacija ako je primjenjivo
Procijenjena vrijednost projekta u kunama *
Potencijalni izvori financiranja *
Početak provedbe *
MM
/
DD
/
YYYY
Završetak provedbe *
MM
/
DD
/
YYYY
Odaberite strateški cilj kojemu predloženi projekt najviše može pridonijeti *
Required
Opis projekta
Opišite projekt u najviše 250 riječi te naglasite njegovu relevantnost za odabrani strateški cilj, odnosno navedite kako će projekt pridonijeti ostvarenju odabranog strateškog cilja.
Sažetak opisa projekta *
Vrsta projekta *
Obuhvat projekta *
Obuhvat projekta u odnosu na zemljopisnu pokrivenost *
Status provedbe projekta *
Ako je projekt u pripremi, navedite što je točno pripremljeno do sada *
Kontakt osoba za informacije o projektu
Ime i prezime *
Kontakt telefon *
Kontakt e-mail *
Lokacija projekta
Molimo da označite sve JLPS u kojima će se projekt provesti.
Mjesto provedbe projekta *