แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ "ร่างระเบียบกองทุนประกันชีวิต ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกองทุนประกันชีวิต พ.ศ. ..."
  • คำชี้แจง  : แบบสำรวจความคิดเห็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ ร่างระเบียบกองทุนประกันชีวิต ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกองทุนประกันชีวิต พ.ศ. ....  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตามมาตรา 76 วรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2563
  • สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 1 สิงหาคม 2565
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. สถานะของผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็น
โปรดเลือกเพียง 1 ตัวเลือก
*
2. ช่วงอายุ
โปรดเลือกเพียง 1 ตัวเลือก
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy