ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการดียิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้ด้วย
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
5. อาชีพ *
6. เรื่องที่ขอรับบริการ *
Required
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ด้านที่ 1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร
1.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
1.3 ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
1.4 สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
1.5 การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม
1.6 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในหน่วยงาน
ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
2.1 มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
2.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้องสะดวก รวดเร็ว
2.3 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.1 มีที่จอดรถ ที่นั่งพัก น้ำดื่มบริการ สำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ
3.2 อาคาร สถานที่และห้องน้ำให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
3.3 เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
3.4 มีผังบริเวณ ป้ายแสดงที่ตั้ง เส้นทางเข้า-ออก ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
3.5 มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy