6. Business Mixer Łódzkiej SSE / 6th edition of Lodz SEZ's Business Mixer
Business Mixer Łódzkiej SSE (2017) / Lodz SEZ's Business Mixer (2017)
Informację o wydarzeniu otrzymałem od/ I have learned about the event from: *
Required
Reprezentuję: / I am a representative of: *
Nazwa firmy/Company's Name *
Your answer
Imię/Name *
Your answer
Nazwisko/Surname *
Your answer
Stanowisko/Position *
Your answer
telefon/phone *
Your answer
strona www/website
Your answer
e-mail: *
Your answer
Branża/Sector: *
Required
Udział w/ Participation in: *
Required
Forma uczestnictwa / Conditions of participation *
Uwagi dla organizatora/Notes for Organizers
Your answer
Chcę otrzymywać newsletter dotyczący wydarzeń organizowanych przez ŁSSE/ I would like to subscribe to Lodz SEZ's newsletter *
Regulamin wydarzenia *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanym dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator Business Mixer Łódzkiej SSE - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. siedzibą w Łodzi (90-349) przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 000014128, NIP 725-14-86-825.
2. W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@sse.lodz.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu organizacji wydarzenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), celach marketingowych Administratora i sponsorów wydarzenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) RODO) oraz w celu przesyłania informacji handlowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione następującym partnerom i sponsorom wydarzenia w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odpowiedniej zgody:
• Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa,
• Brytyjsko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa,
• Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza,
• Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza,
• Sponsorzy wydarzenia,
a także organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu ewentualnego cofnięcia wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte, chyba że przepisy obowiązującego prawa zobowiązują Administratora do ich dalszego przechowywania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu organizacji wydarzenia jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w Business Mixer Łódzkiej SSE. Podanie danych osobowych w pozostałych celach jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


INFORMATION CLAUSE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
According to art. 13 par. 1 and par. 2 of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Official Journal .EU.L.2016.119.1) (hereinafter: GDPR) we would like to inform you that:
1. The administrator of your personal data is Łódź Special Economic Zone Joint Stock co. (organizer of the Lodz SEZ Business Mixer) - with headquarter in Łódź (90-349) at 22 G Ks. Bp. W. Tymienieckiego St., for which the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register keeps the registration files under KRS number 000014128, NIP 725-14-86-825.
2. In the Łódź Special Economic Zone Joint Stok Co. a Data Protection Supervisor was appointed and it is possible to contact him via e-mail address: iod@sse.lodz.pl.
3. The provided personal data will be processed by Administrator in order to organize the event (pursuant to Article 6 (1) (a) of the GDPR), marketing objectives of the Administrator and event sponsors (pursuant to Article 6 (1) a) and point f) GDPR) and for the purpose of sending commercial information (pursuant to Article 6 (1) (a) of the GDPR).
4. Your personal data will be made available to the following partners and sponsors of the event if you give your consent:
• Polish-German Chamber of Industry and Commerce,
• British-Polish Chamber of Commerce and Industry,
• Netherlands-Polish Chamber of Commerce,
• Scandinavian-Polish Chamber of Commerce,
• Sponsors of the event,
as well as bodies authorized under applicable law.
5. Your personal data will be processed until the possible withdrawal of your consent, and then for the period necessary to secure any claims or defend against claims. After this period, personal data will be permanently deleted, unless the provisions of applicable law oblige the Administrator to keep them.
6. You have the right to:
a) access to your personal data its rectification, deletion or limitation of processing,
b) object to the processing,
c) data transfer,
d) withdrawal of consent at any time, without affecting the legality of the processing, which was made on the basis
of consent before its withdrawal.
7. You also have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, if you
decide that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR.
8. Providing personal data by you for the purpose of organizing the event is voluntary, but necessary for participation in the Business Mixer of the Łódź SEZ. Providing personal data for other purposes is voluntary.
9. Your data is not subject to automated decision making, including profiling

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service