แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา 2560
คณะศิลปกรรมศาสตร์ทำการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในด้านการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ด้านสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน ด้านการให้บริการด้านวิชาการ และด้านการให้บริการทั่วไปของคณะศิลปกรรมศาสตร์

โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในด้านต่างๆ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

เพศ
Required
สาขาวิชา
รหัสประจำตัวนักศึกษา
1. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.1 หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
1.2 เนื้อหาในรายวิชาสอดคล้องตรงตามหลักสูตร
1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
1.4 กระบวนการการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
1.5 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น การจัดทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น
2. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในด้านอาจารย์ผู้สอน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
2.1 ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชาของผู้สอน
2.2 การวางแผนและเตรียมการสอน
2.3 ความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้
2.4 ดำเนินการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา
2.5 การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา
2.6 คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน
2.7 การยอมรับฟังความคิดเห็นและคำวิจารณ์ของผู้เรียน
2.8 บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นอาจารย์
2.9 การให้คำแนะนำ/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์
3. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3.1 ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน
3.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน
3.3 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
3.4 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า
3.5 ความเพียงพอของสัญญาณอินเตอร์เน็ต
4. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในด้านสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
4.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น
4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น เป็นต้น
4.3 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน
4.4 ความเพียงพอของห้องปฏิบัติการเฉพาะทางของสาขาวิชา
4.5 ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์
5. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในด้านการให้บริการด้านวิชาการ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
5.1 ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด
5.2 ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
5.3 การให้บริการทางวิชาการ/ การจัดประชุม/ สัมมนา ทางวิชาการ /การจัดอบรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและผู้เรียน
6. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในด้านการให้บริการทั่วไป
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
6.1 การให้รางวัลสนับสนุนการทำชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย
6.2 การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาของคณะ
6.3 การให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการวิชาการประจำคณะ
6.4 การให้คำแนะนำ/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
6.5 การให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา
7. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
7.1 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของคณะ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. - Terms of Service - Additional Terms