“ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ МОНГОЛ УЛСАД” судалгаа- Б
Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
ТМЗН байгуулагдсаны 15 жилийн хүрээнд ТМЗҮ-ний мөн чанар, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох суурь судалгааг авч байна. Таны өгсөн мэдээлэл бидний судалгааны үр дүнд үнэтэй хувь нэмэр оруулах тул үнэн зөв мэдээлэл өгнө гэдэгт итгэлтэй байна.
Судалгааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 80148687
Товчилсон үгсийн тайлбар
ТМЗ - Татварын мэргэшсэн зөвлөх
ТИХЭ - Татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд
ТМЗН - Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг
ТМЗҮ - Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ
Таны нас *
Таны хүйс *
Таны ажилласан жил *
Таны албан тушаал *
Your answer
Байгууллагын ажилчдын тоо *
Байгууллагын тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан хугацаа *
Идэвхитэй харилцагчдын тоо /жилийн дунджаар/ *
ТМЗҮ-ний дараах төрлүүд тус бүрийг үйл ажиллагаандаа хэр зэрэг хэрэгжүүлдгээс хамааруулан сонгоно уу?
Үйлчилгээний төрөл *
Ихэнхдээ
Заримдаа
Огт хийдэггүй
Татварын төлөвлөлт, стратеги боловсруулах
Татварын хуулийн хэрэгжилтээр зөвлөгөө өгөх
Татвар төлөгчийг итгэмжлэлээр төлөөлөх
Тухайлсан татварын асуудлаар зөвлөмж гаргах
Татварын хууль хэрэгжилтэнд үзлэг хийж дүгнэлт өгөх
Татварын зөрчлийг илрүүлэх,арилгах, нөхөн тайлагнах
Татварын хөнгөлөлт,чөлөөлөлтийн тооцоо хийх, зөвлөгөө өгөх
Татвар төлөгчийн гаргасан тайланг хянан баталгаа гаргах баталгаажуулах
Алдагдлыг баталгаажуулах, ирээдүйд шилжүүлэн тооцоолох
Татварын тайлангууд бэлтгэх, тушаах
Бизнесийн болон татварын хуулийг суртчилан таниулах үйл ажиллагаа
Бусад.....................................
ТМЗ болон МНБ-н тоо
Your answer
Та ТИХЭ-н төлөөллийн хувьд дараах асуултанд хариулна уу? *
Байнга
Ихэнхдээ
Заримдаа
Огт үгүй
мэдэхгүй
Байгууллагадаа хүний нөөцөө чадавхижуулах сургалтын тусгай бодлого баримталдаг уу?
Ажилчиддаа ТМЗ-ийн эрх олгох, сунгах сургалт, шалгалтад бодлогоор дэмждэг уу?
ТМЗҮ-д чанарын хяналтын бодлого хэрэгжүүлдэг үү?
Орон тооны чанарын хяналтын ажилтантай юу?
Гүйцэтгэсэн ажилдаа хариуцлага хүлээх, эрсдлийг бууруулах бодлоготой юу?
Гүйцэтгэсэн ажлынхаа үр дүнд бүрэн итгэлтэй байдаг уу?
Салбарын болон байгууллагын үйл ажиллагааг суртчилан, таниулдаг уу
Харилцагчидтайгаа эргэх уялдаа холбоотой ажилладаг уу?
Үйлчлүүлэгчийнхээ онцлог, хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан үздэг үү?
2. Үнэлгээний хэсэг
ТИХЭ-н төлөөллийн хувьд ТМЗН болон татвар төлөгчдийн үйл ажиллагаа, хандлагыг үнэлнэ үү?
/Асуулт бүрийн ард өөрийн үнэлгээний тохирох хувилбарыг сонгоно уу/
ТМЗН-н үйл ажиллагааг үнэлнэ үү *
Муу
Дунд
Хэлж мэдэхгүй
Сайн
Маш сайн
ТМЗН-н эрх олгох шалгалтын зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа
Татварын тухай хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох саналаа төрийн эрх бүхий байгууллагад оруулах үйл ажиллагаа
ТМЗ-н ёс зүйн дүрмийг батлан мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд тавих хяналт
ТМЗ-н тангараг өргөх болон бусад холбогдох журмыг батлах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
ТИХЭ-г мэргэжил, арга зүй, үйл ажиллагаанд мөрдөх гарын авлага, мэдээллээр хангах үйл ажиллагаа
ТМЗ, ТИХЭ-н бүртгэл, мэдээллийн санг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа
ТМЗН-н үйл ажиллагааны шударга, ил тод байдал
Татвар төлөгчдийг үнэлнэ үү?
Муу
Дунд
Хэлж мэдэхгүй
Сайн
Маш сайн
Татвар төлөгчдийн татварын талаарх хандлага, төлөвшил
Татвар төлөгчдийн татварын хуулийн талаарх ойголт, мэдээлэл
Татвар төлөгчдийн эрх, үүргээ ухамсарлах, ялгах байдал
Татвар төлөгчдийн татвараа зөв ногдуулж, тайлагнах үйл явц
Татварын орлогоо үнэн зөв тодорхойлох хандлага, төлөвшил
3. Асуудал тодорхойлох хэсэг
Тулгамдсан асуудлыг сонголтоор хариулан өөрсдийн хувьд асуудлыг шийдэхэд туслах арга болон санал зөвлөмжийг тодорхойлон бичнэ үү?
Байгууллагынхаа хувьд тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлно уу?
Энэ хэсэгт хамгийн чухал гэсэн 3 болон түүнээс дээш хувилбарыг сонгоно уу?
1. Мэдлэг,мэргэшлийн ур чадвар дутмаг
2. Ажил үүргийн уялдаа холбоо сул
3. Хүний нөөцөө бүрдүүлэх, хөгжүүлэх бодлого сул
4. Туршлага бага, зах зээлд танигдаагүй
5. Хамт олны уур амьсгал, төлөвшил сайн бүрдээгүй
6. Ажлын хариуцлага хүлээх чадвар хангалтгүй
7. Ажилчдын нийгэм хамгааллын бодлого сул
8. Харилцагчдаа үзүүлэх эргэх холбоо сул
9. Ажлын байр,ажиллах орчин, техник хангамж хангалтгүй
10. Байгууллагын ерөнхий бүтэц, зохион байгуулалт зарим талаараа дутагдалтай
11. Үүрэг, хариуцлагын шударга бус хувиарлалт
12. Өсөн дэвжих, сурах боломж хязгаарлагдмал
13. Цалин хөлс, урамшууллын тогтворгүй бодлого
14. Эрсдлийн бодлого, удирдлага хангалтгүй
15. Асуудал байхгүй
Харилцагчдын хувьд тулгардаг бэрхшээлүүдийг тодорхойлно уу?
Энэ хэсэгт хамгийн чухал гэсэн 3 болон түүнээс дээш хувилбарыг сонгоно уу?
16. Татвар төлөгчдийн хандлага ухамсар сайн төлөвшөөгүй
17. ТМЗҮ талаарх мэдээлэл дутмаг
18. Татвар төлөгчдийн хуулийн мэдлэг, мэдээлэл , ойлголт дутмаг
19. Татвараас зайлсхийх хандлага их
20. Санхүү, татвартай холбоотой хууль, тогтоомжийн шинэчлэл, өөрчлөлтийн мэдээлэл дутмаг
21. Ашиг сонирхолын зөрчил үүсэх хандлага их
22. Хэт өндөр хүлээлтээс үүдэн сэтгэл ханамжгүй байдал үүсэх
23. Үйлчилгээний төлбөр, тооцоог барагдуулахгүй байх
24. Харилцагчдын ёс суртахууны доголдол
25. Уулзалтын цагаа баримталдаггүй
26. Заасан хугацаанд материалаа бүрдүүлж өгдөггүй
27. Харилцагчийн зүгээс хамтын ажиллагаандаа хариуцлагагүй хандах
28. Гэрээ байгуулж ажиллахыг хүсдэггүй
29. Биелэгдэх боломжгүй өндөр шаардлага тавьдаг
30. Шууд үр дүн гаргахыг хүсдэг
31. Зөвлөмжөөс хэтэрсэн үйл ажиллагаа явуулдаг
32. Асуудал байхгүй
33. Бусад .......................................................................
Төрийн байгууллагуудтай харилцахад тулгардаг бэрхшүүлүүдийг тодорхойлно уу?
Энэ хэсэгт хамгийн чухал гэсэн 3 болон түүнээс дээш хувилбарыг сонгоно уу?
34. Татварын систем доголдох
35. Хүнд суртал их гаргадаг
36. Ажил үүргийн уялдаа холбоо сул
37. Зарим тохиолдолд ажлаа бүтээхийн тулд танил талаар зуучлуулах шаардлага үүсдэг
38. Хуулийг хоёрдмол утгаар хэрэглэдэг
39. Хяналт, шалгалтын системд шударга бус үйл ажиллагаа илэрдэг
40. Татварын сайтын шинэчлэлтэй холбоотой асуудлууд
41. НӨАТ-н падаан алдаатай татагдах
42. Татварын тооцооллын үлдэгдэл харагдахгүй байх
43. Ажилчдын мэргэшлийн ур чадвар дутмаг
44. Ажилчдын харилцааны соёл болон хандлага доголдолтой байх
45. Асуудал байхгүй
46. Бусад .................................................................
Салбарын хувьд тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлно уу?
Энэ хэсэгт хамгийн чухал гэсэн 3 болон түүнээс дээш хувилбарыг сонгоно уу?
47. Бизнесийн болон татварын хууль эрх зүйн заалтууд тодорхой бус, нарийвчилсан утгыг илэрхийлдэггүй
48. ТМЗН, ТМЗБ, хоорондын уялдаа холбоо сул
49. Татварын алба, ТМЗН –н хоорондын уялдаа холбоо сул
50. Аргачлал, заавар, журмын талаарх нэгдсэн ойлголт, үзэл баримтлал байхгүй
51. Эрсдлийн бодлого, удирдлага хангалтгүй
52. Мэргэжлийн хариуцлагын тогтолцоо сул
53. Хуулийг хоёрдмол утгаар хэрэглэх, ойлгох
54. Үйлчилгээний талаарх чанарыг хэмжих, хянах бодлого сул
55. Боловсон хүчний мэдлэг. ур чадвар хангалтгүй
56. ТМЗҮ-ний чанар хангалтгүй
57. Суртчилгааны суваг хангалтгүй
58. Татварын хуулийн шударга хэрэгжих зарчимд татвар төлөгчдийн итгэх итгэл сул
59. Бизнесийн болон татварын хууль тогтоомжийн агуулга, хэрэглээ бүрэн гүйцэт төлөвшөөгүй
60. Шударга, ил тод байдал хангалтгүй
61. Мэдэээлэл солилцоо хангалтгүй
62. ТМЗ нарын мэргэшлийн ур чадвар сайжруулах үйл ажиллагаа хангалтгүй
63. Хууль, тогтоомжийн өөрчлөлт, шинэчлэлийн мэдээллийн тархац удаан, хомс
64. Татвар төлөх зөв хандлагыг олон нийтэд суртчилан таниулах үйл ажиллагаа хангалтгүй
65. Асуудал байхгүй
66. Бусад ..................................................................
ТМЗҮ-нд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах арга замыг тодорхойлно уу? /Сонгосон дугаарыг заавал тэмдэглэнэ үү. жишээ нь. 7,9,11 гэх мэт/
Your answer
Судалгаанд хамрагдсанд баярлалаа.
Судалгааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 80148687
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service