Inscripció de soci al Pessebre Vivent de l'Espluga de Francolí
Amb la denominació Associació del Pessebre Vivent de l'Espluga de Francolí es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Els fins de l’associació són:
1. Preservar les tradicions que giren a l'entorn del Nadal i el naixement de Jesús a través d'una manifestació cultural pròpia de Catalunya com és el Pessebre.
2. Potenciar la participació ciutadana dels veïns de l'Espluga de Francolí i la Conca de Barberà en la cultura i les tradicions pròpies.
3. Dinamitzar el nucli antic de l'Espluga de Francolí i altres espais de caràcter històric, dotar-lo de vida associativa i cultural potenciant al màxim la col·laboració dels seus veïns i donant valor al seu patrimoni i passat històric.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
1. La representació del Pessebre Vivent de l'Espluga de Francolí i el seu muntatge.
2. Divulgació i recerca històrica sobre els estils de vida antics tant en l'època en què es fixa el naixement de Jesús com en l'època de què daten els carrers i cases on es representa el Pessebre Vivent.
3. Muntatge de les escenes, coordinació de figurants, accés de visitants i altres tasques organitzatives derivades.
4. Altres activitats paral·leles com tallers, conferències, exposicions, entre d'altres.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Cognoms i nom *
DNI *
Data de naixement
MM
/
DD
/
YYYY
Telèfon mòbil
Telèfon fix
Correu electrònic
Adreça postal
Acceptació *
Required
Règim jurídic
En virtut de la Llei 25/2015 del 30 de juliol, del voluntariat i del foment de l'associacionisme, l'Associació del Pessebre Vivent de l'Espluga de Francolí establirà els programes de formació necessaris perquè tots els socis puguin desenvolupar les seves activitats en el marc de l'Associació, contractarà una assegurança específica d'accidents i responsabilitat civil per qualsevol dany personal, material o a tercers que es pugui ocasionar durant l'exercici de les activitats de l'Associació, dins els objectius i les finalitats fixades als Estatuts. Tota activitat no subjecta a aquestes finalitats o en la qual sigui necessària la implicació de persones no associades, s'establirà amb aquestes un contracte laboral o pagament legal, en cas de ser remunerat, o un full de compromís, en cas de ser voluntari, on quedin clars els drets i deures d'ambdues parts.
Has participat mai al Pessebre Vivent de l'Espluga?
Participació *
Required
Drets d'Imatge *
Required
Llei de Protecció de Dades *
Required
Menors d'Edat
(Capítol II / Article 4 dels Estatuts) Els socis poden ser menors d'edat. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Nom del pare/mare/tutor legal
DNI del pare/mare/tutor legal
Autorització:
Assegurança
L'Associació del Pessebre Vivent de l'Espluga de Francolí, amb NIF G55701353, és membre de ple dret de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, mitjançant la qual l'entitat és beneficiària contractant de l'assegurança de responsabilitat civil i l'assegurança d'accidents per tots els membres de l'entitat que hi participin omplint aquesta inscripció de persona associada.
Drets i deures dels socis (del capítol II dels Estatuts)
Article 4
Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
Pel que fa a les persones físiques:
1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
Pel que fa a les persones jurídiques:
1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.
Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Article 5
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
7. Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Tenir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 6
Són deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la seva decisió.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.

Drets i deures del voluntariat (del capítol II de la Llei del Voluntariat)
ARTICLE 8. DRETS DELS VOLUNTARIS
Les persones que participen en programes de voluntariat tenen els drets següents:
a) Obtenir de l’entitat de voluntariat en què col·laboren informació sobre la missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat, sobre el sentit i el desenvolupament de l’acció voluntària i sobre el paper i l’itinerari que tenen dins l’entitat, i també disposar d’informació de les activitats i dels mitjans i el suport per a poder acomplir-les convenientment.
b) Rebre la formació necessària per a l’acompliment de l’activitat, estar informats del disseny de l’itinerari formatiu en el marc del projecte que desenvolupen i poder participar-hi.
c) Ésser tractats sense cap tipus de discriminació i amb respecte per llur condició i llurs creences.
d) Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el full de compromís corresponent, d’acord amb l’article 7.
e) Disposar d’acreditació o identificació com a voluntaris.
f) Obtenir un certificat de llur participació en els programes de les entitats de voluntariat, en el qual s’han de fer constar, com a mínim, la naturalesa de l’acció voluntària i el període i el total d’hores en què s’ha desenvolupat.
g) Tenir el reconeixement de l’experiència adquirida en tasques d’associacionisme i en programes de voluntariat per mitjà dels processos d’acreditació de competències adquirides per vies no formals d’acord amb la normativa vigent.
h) Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats en què col·laborin, d’acord amb la naturalesa i la dinàmica interna de l’entitat.
i) Rebre informació sobre les condicions de seguretat, higiene i salut adequades a la naturalesa i les característiques de l’activitat voluntària, i acomplir llur tasca en aquestes condicions.
j) Rebre cobertura d’una assegurança de riscos derivats de l’activitat que acompleixen com a voluntaris i dels danys que, involuntàriament, podrien causar a tercers per raó de llur activitat.
k) Rescabalar-se, si així ho acorden amb l’entitat de voluntariat en què duen a terme l’acció voluntària, de les despeses que aquesta els pugui ocasionar.
l) Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de llur acció voluntària, el compromís de les tasques definides conjuntament, la durada i l’horari i les responsabilitats de cadascú.
m) Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que ho considerin pertinent.
n) Els altres que els reconeix l’ordenament jurídic.

ARTICLE 9. DEURES DELS VOLUNTARIS
Les persones que participen en programes de voluntariat tenen els deures següents:
a) Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat o dels programes en què participen per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat, i participar activament en els espais i mitjans que l’entitat ha previst per a fer efectiu un treball coordinat en els programes.
b) Participar activament en la formació acordada amb l’entitat de voluntariat per a l’acompliment de la tasca.
c) Acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència, i respectar les normes internes de funcionament de l’entitat de voluntariat i els principis i valors que estableix l’article 4.
d) Observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis.
e) Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els ofereixin els destinataris o tercers per llur actuació, llevat dels diners de butxaca i d’altres conceptes similars pel que fa als programes de voluntariat internacional.
f) Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb els quals col·laborin.
g) Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en l’acompliment de llur activitat.
h) Notificar a l’entitat de voluntariat llur renúncia amb l’antelació suficient, per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries per a evitar perjudicis a l’activitat en què participen.

ARTICLE 10. DRETS DE LES ENTITATS
Les entitats amb programes de voluntariat tenen els drets següents:
a) Escollir lliurement el voluntari segons la naturalesa i les característiques de la tasca que s’ha de dur a terme i d’acord amb llurs normes de funcionament intern i els programes que s’han de desenvolupar.
b) Demanar al voluntari respecte pels valors i la missió de l’entitat.
c) Reclamar al voluntari que dugui a terme la formació acordada per a poder acomplir adequadament la seva tasca.
d) Desvincular, justificadament, el voluntari del programa de voluntariat en què participa si incorre en l’incompliment manifest del full de compromís.

ARTICLE 11. DEURES DE LES ENTITATS
Les entitats amb programes de voluntariat tenen els deures següents:
a) Disposar d’un pla de voluntariat o de participació que reculli els aspectes relatius a la gestió dels voluntaris dins de l’entitat.
b) Disposar d’un pla de formació o d’un itinerari formatiu dels voluntaris de l’entitat en els quals es pugui identificar la formació que el voluntari necessita per a poder dur a terme la seva tasca a l’entitat i participar-hi.
c) Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat de voluntariat a fi de garantir un encaix correcte entre les aspiracions de l’entitat i les del voluntari.
d) Nomenar una persona com a responsable de la coordinació dels voluntaris de l’entitat de voluntariat.
e) Formalitzar la vinculació amb el voluntari per mitjà del full de compromís corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 7, i complir els compromisos adquirits.
f) Proveir el voluntari, en cas que sigui necessari, d’un element identificador en què consti, com a mínim, la seva condició de voluntari.
g) Mantenir, si escau, un registre en què constin inscrits els voluntaris de l’entitat de voluntariat, una descripció mínima de l’activitat que duen a terme i qualsevol dada que pugui facilitar la certificació posterior de llur activitat, que s’estableix en la lletra h.
h) Certificar, a petició del voluntari, la seva participació i vinculació als programes de l’entitat de voluntariat, fent-hi constar les activitats i funcions dutes a terme, l’any de realització i el nombre d’hores dedicades, i també la formació feta i la durada.
i) Assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme el voluntari i la responsabilitat civil de les accions esmentades en tot moment, i assegurar també les mesures de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent.
j) Rescabalar el voluntari, si així ho han acordat amb aquest, de les despeses que li pugui ocasionar l’acció voluntària.
k) Garantir l’exercici del voluntariat d’acord amb el que consta en el full de compromís i els drets que reconeix aquesta llei, i disposar d’elements facilitadors de l’atenció i el seguiment del voluntari.
l) Complir els deures que s’estableixin per reglament en l’àmbit sectorial corresponent.
m) Adaptar les actuacions que han de fer els voluntaris, atenent llur situació personal o la dels altres actors del programa al qual estan vinculades.
n) Facilitar la participació dels voluntaris en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària que es vulguin desenvolupar.
o) Participar activament en els protocols i els mecanismes que s’estableixin per a combatre els maltractaments i posar-los en coneixement de les autoritats policials o judicials en cas que se’n detectin indicis en les persones ateses.
p) En el cas de les entitats de menys de cent voluntaris, els deures a què fan referència les lletres a, b i h es poden delegar a les federacions respectives o a entitats de primer nivell, després d’haver-los acceptat, o els poden complir, coordinadament, amb diverses entitats o per mitjà de convenis amb les administracions públiques.
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable: Associació del Pessebre Vivent de l'Espluga de Francolí (NIF G55701353)
Finalitat: Incorporació de les dades aquí facilitades en un fitxer intern per a gestionar l'organització del Pessebre Vivent, els seus equips de treball i de figurants.
Legitimació: Consentiment de l'interessat/da
Persones destinatàries: No es cediran dades a tercers
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'expliquen a la informació addicional. Podeu consultar més informació sobre la política de privacitat: https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/
Procedència de les dades: De la persona interessada en participar al Pessebre Vivent de l'Espluga de Francolí.
Signatura
Omplint aquest formulari cedeixo les meves dades personals a l'Associació Pessebre Vivent de l’Espluga de Francolí amb el NIF G55701353 perquè en faci un ús privat i no les cedeixi a tercers. Accepto rebre informació sobre el Pessebre Vivent i/o activitats relacionades.
Data de signatura
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy