แบบสำรวจในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าหลวง
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ เว็บไซต์โรงพยาบาลท่าหลวง และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
ระดับการศึกษา *
Clear selection
Clear selection
ด้านเนื้อหา *
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
6. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
7. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
8. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
9. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
10.ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
11. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
12. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
13. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
14. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
15. การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy