แบบการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
คำชี้แจง
ตามที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มาตรา ๓ ได้มีการยกเลิกความใน (๕) ของวรรคหนึ่งมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้มีการถอดพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๕  ประกอบกับได้มีการยกเลิกโทษที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อมทั้งหมด นั้น
เพื่อป้องกันมิให้เด็กเข้าถึงพืชกระท่อมที่มีลักษณะเป็นการเสพติดประกอบกับเพื่อป้องกันมิให้เด็ก นำพืชกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อเสพในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบและออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  ดังนั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ. ๒๕๔๖  
จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
          ๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
          ๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนและ
จัดให้เด็กทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
           ๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขกฎกระทรวงที่ออกตามความพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นไปอย่างรอบด้าน กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงขอรับฟังความคิดเห็นในประเด็นดังต่อไปนี้

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy