แบบการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
คำชี้แจง
ตามที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มาตรา ๓ ได้มีการยกเลิกความใน (๕) ของวรรคหนึ่งมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้มีการถอดพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๕ ประกอบกับได้มีการยกเลิกโทษที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อมทั้งหมด นั้น
เพื่อป้องกันมิให้เด็กเข้าถึงพืชกระท่อมที่มีลักษณะเป็นการเสพติดประกอบกับเพื่อป้องกันมิให้เด็ก นำพืชกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อเสพในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบและออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ดังนั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนและ
จัดให้เด็กทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขกฎกระทรวงที่ออกตามความพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นไปอย่างรอบด้าน กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงขอรับฟังความคิดเห็นในประเด็นดังต่อไปนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy