แบบประเมินความพึงพอใจ เรื่อง “เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา”

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบทดสอบ
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียาที่ได้พัฒนาขึ้นโดยแบบประเมิน
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ
ด้านการเข้าถึงข้อมูลและสืบค้น ด้านประโยชน์การนำไปใช้
2. ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ให้ตรงกับความเป็นจริงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด เพราะคำตอบของท่านจะมี
ประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ และข้อมูลของท่านทั้งหมดผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา

  โปรดให้คะแนนความพึงพอใจโดยมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 1-5 โดยหมายเลข 1 หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย หรือไม่พึงพอใจ และ 5 หมายถึงพึงพอใจมาก โดยเลือกตอบข้อที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด

  โปรดให้คะแนนความพึงพอใจโดยมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 1-5 โดยหมายเลข 1 หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย หรือไม่พึงพอใจ และ 5 หมายถึงพึงพอใจมาก โดยเลือกตอบข้อที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
  ชื่อเว็บไซต์มีความเหมาะสมกับข้อมูลที่นำเสนอ (www.สวนศรียา.com)
  มีความชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
  มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการ
  ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้า
  การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านเข้าใจง่าย
  มีการจัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ
  Please enter one response per row
  ขนาดตัวอักษร
  รูปแบบตัวอักษร (เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้)
  สีและลูกเล่นต่างๆ
  Please enter one response per row
  ความน่าสนใจของภาพ
  ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหา
  ความเหมาะสมของการจัดวางภาพ
  การสื่อความหมายของภาพให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น
  ความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบของภาพ
  ความชัดเจนของภาพ
  Please enter one response per row
  สีตัวอักษร
  สีพื้นหลัง
  สีของวัตถุอื่นๆ ที่นำมาประกอบ (สีตาราง, สีเส้นขอบ, ไอคอน)
  Please enter one response per row
  หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
  การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน
  ความรวดเร็วในการประมวลผล
  สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของเว็บไซต์
  Please enter one response per row
  ความง่ายและสะดวกในการใช้
  ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์
  ความสะดวกในการสืบค้น
  ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
  ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
  Please enter one response per row
  เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา
  เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา
  เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการวางแผนการท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน
  เพื่อนำข้อมูลไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  เพื่อนำข้อมูลไปสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  เพื่อนำความรู้ที่ได้รับด้านการเกษตรไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  Please enter one response per row
  This is a required question