ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่มีการทดลองใช้รูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์

  1. เนื้อหาและการนำเสนอ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ภาพ กราฟิก การใช้ภาษา และเสียง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. การออกแบบหน้าจอ ตัวอักษรและสี

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. ด้านกิจกรรมและแบบทดสอบ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. การจัดบทเรียน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question