ใบสมัครสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (ประเภทบุคคล)

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้าพเจ้าได้ชำระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 916-7-016006

  แจ้งการชำระเงินค่าสมัครสมาชิก โดยส่งสำเนาการโอนเงินมาที่โทรสาร.0-2509-0228 และสอบถามเพิ่มเติม อาจารย์เอษณีย์ ฉัตรวิทยานนท์ นายทะเบียน โทร. 08-1846-6983