Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego - nowa perspektywa 2014 - 2020
Formularz aktualizacyjny Program Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego służy do zgłaszania nowych propozycji projektów, które powinny zostać ujęte w aktualizacji Programu, uwzględniając nową perspektywę ich finansowania z RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020.

Formularz należy wypełnić osobno dla każdego zgłaszanego projektu.

Zakres zgłaszanych projektów może dotyczyć:
- projektów zgodnych z zakresem wsparcia przewidzianym w nowym z Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz jednocześnie przyczyniających się do rozwoju turystyki we wskazanym regionie;
- projektów zgodnych z zakresem wsparcia innych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz jednocześnie przyczyniających się do rozwoju turystyki we wskazanym regionie;
- projektów finansowanych z innych źródeł niż Programy Operacyjne na lata 2014-2020 przyczyniających się do rozwoju turystyki we wskazanym regionie.


Typy beneficjentów uprawnionych do zgłaszania projektów:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
• instytucje kultury;
• organizacje pozarządowe;
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
• przedsiębiorcy oraz ich związki w tym konsorcja i klastry;
• instytucje otoczenia biznesu
• podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym;
• placówki oświatowe, edukacyjne oraz uczelnie wyższe;
działające lub planujące realizację projektu na terenie Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.


Bardzo istotny dla aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego jest fakt, że nowe RPO nie przewiduje już wprost Turystyki jako osi priorytetowej. Do nowych osi priorytetowych należą:

1. INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR
2. KADRY DLA GOSPODARKI
3. CYFROWY REGION
4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
5. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
6. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
7. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI
8. DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH
9. REGIONALNY RYNEK PRACY
10. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
11. POMOC TECHNICZNA.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi opisami działań w ramach poszczególnych osi oraz przewidywanymi do dofinansowania typami projektów prosimy o zapoznanie się z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na stronie http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=aktualnosc&aktualnosc_id=1240Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.