АЗИ-3 Дээд боловсролын оюутны сэтгэл ханамжийн судалгаа 2019-2020 оны х/жилийн 1-р улирал
Тус сургуулийг сонгон суралцаж буй танд талархал дэвшүүлье.

Тус сургуулийн сургалтын үр дүн, үйл ажиллагаанд хэр сэтгэл ханамжтай байгааг тодорхойлох үндсэн зорилготой санал асуулгад идэвхитэй оролцоно уу.
1.Оюутан та тус сургуульд элсэн орохдоо сургууль, мэргэжлийнхээ талаарх мэдээллийг хэнээс авсан бэ? *
2.Оюутан та сурч буй сургууль болон сонгосон мэргэжилдээ хэр сэтгэл ханамжтай байдаг вэ? *
Сэтгэл ханамж маш сайн
Сэтгэл ханамжтай
Сэтгэл ханамж дунд зэрэг
Сэтгэл ханамжгүй
Сургалтын үр дүн
Сургалтын орчин
Багш нарын мэдлэг чадвар
Сургуулийн нэр хүнд
Шаталсан сургалттай
БАГШИЙН ТАЛААРХ ҮНЭЛГЭЭ
Хичээл ордог багш нартаа үнэлгээ өгнө үү
Д.Уранчимэг /Хөрсний механик/
Маш их сэтгэл ханамжтай
Сэтгэл ханамжтай
Дунд зэрэг
Ханамжгүй
Огт ханамжгүй
Тухайн хичээлийн багшийн мэдлэг
Хичээлийн бүтэц, зохион байгуулалт
Хичээлдээ бэлтгэж ирдэг байдал
Хичээлээ оюутанд хүргэх ур чадвар буюу олон төрлийн аргыг оновчтой хэрэглэдэг байдал
Асуултанд хариулж байгаа байдал
Ангийн болон хичээлийн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх чадвар
Оюутны сурах арга барилд дэмжлэг болдог байдал
Оюутны бие дааж хийх ажилд зохих дэмжлэг үзүүлж цаг гаргадаг байдал
Оюутны чадамжийг үнэн бодитой үнэлдэг байдал
Багшийн мэргэжлийн ёс зүйг сахиж ажилладаг байдал
Т.Отгон /Автозамын материал 1, Авто замын геотехник/
Маш их сэтгэл ханамжтай
Сэтгэл ханамжтай
Дунд зэрэг
Ханамжгүй
Огт ханамжгүй
Тухайн хичээлийн багшийн мэдлэг
Хичээлийн бүтэц, зохион байгуулалт
Хичээлдээ бэлтгэж ирдэг байдал
Хичээлээ оюутанд хүргэх ур чадвар буюу олон төрлийн аргыг оновчтой хэрэглэдэг байдал
Асуултанд хариулж байгаа байдал
Ангийн болон хичээлийн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх чадвар
Оюутны сурах арга барилд дэмжлэг болдог байдал
Оюутны бие дааж хийх ажилд зохих дэмжлэг үзүүлж цаг гаргадаг байдал
Оюутны чадамжийг үнэн бодитой үнэлдэг байдал
Багшийн мэргэжлийн ёс зүйг сахиж ажилладаг байдал
Ч.Хишигтогтох /Авто замын үйлдвэрлэлийн бааз/
Маш их сэтгэл ханамжтай
Сэтгэл ханамжтай
Дунд зэрэг
Ханамжгүй
Огт ханамжгүй
Тухайн хичээлийн багшийн мэдлэг
Хичээлийн бүтэц, зохион байгуулалт
Хичээлдээ бэлтгэж ирдэг байдал
Хичээлээ оюутанд хүргэх ур чадвар буюу олон төрлийн аргыг оновчтой хэрэглэдэг байдал
Асуултанд хариулж байгаа байдал
Ангийн болон хичээлийн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх чадвар
Оюутны сурах арга барилд дэмжлэг болдог байдал
Оюутны бие дааж хийх ажилд зохих дэмжлэг үзүүлж цаг гаргадаг байдал
Оюутны чадамжийг үнэн бодитой үнэлдэг байдал
Багшийн мэргэжлийн ёс зүйг сахиж ажилладаг байдал
Х.Сүх-Эрдэнэ /Инженер геологи, геотехникийн судалгаа, Төмөр бетон бүтээц 1/
Маш их сэтгэл ханамжтай
Сэтгэл ханамжтай
Дунд зэрэг
Ханамжгүй
Огт ханамжгүй
Тухайн хичээлийн багшийн мэдлэг
Хичээлийн бүтэц, зохион байгуулалт
Хичээлдээ бэлтгэж ирдэг байдал
Хичээлээ оюутанд хүргэх ур чадвар буюу олон төрлийн аргыг оновчтой хэрэглэдэг байдал
Асуултанд хариулж байгаа байдал
Ангийн болон хичээлийн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх чадвар
Оюутны сурах арга барилд дэмжлэг болдог байдал
Оюутны бие дааж хийх ажилд зохих дэмжлэг үзүүлж цаг гаргадаг байдал
Оюутны чадамжийг үнэн бодитой үнэлдэг байдал
Багшийн мэргэжлийн ёс зүйг сахиж ажилладаг байдал
И.Гончигзэвэг /Авто зам төсөллөлтийн үндэс/
Маш их сэтгэл ханамжтай
Сэтгэл ханамжтай
Дунд зэрэг
Ханамжгүй
Огт ханамжгүй
Тухайн хичээлийн багшийн мэдлэг
Хичээлийн бүтэц, зохион байгуулалт
Хичээлдээ бэлтгэж ирдэг байдал
Хичээлээ оюутанд хүргэх ур чадвар буюу олон төрлийн аргыг оновчтой хэрэглэдэг байдал
Асуултанд хариулж байгаа байдал
Ангийн болон хичээлийн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх чадвар
Оюутны сурах арга барилд дэмжлэг болдог байдал
Оюутны бие дааж хийх ажилд зохих дэмжлэг үзүүлж цаг гаргадаг байдал
Оюутны чадамжийг үнэн бодитой үнэлдэг байдал
Багшийн мэргэжлийн ёс зүйг сахиж ажилладаг байдал
Ш.Үржинханд /Мэргэжлийн англи хэл/
Маш их сэтгэл ханамжтай
Сэтгэл ханамжтай
Дунд зэрэг
Ханамжгүй
Огт ханамжгүй
Тухайн хичээлийн багшийн мэдлэг
Хичээлийн бүтэц, зохион байгуулалт
Хичээлдээ бэлтгэж ирдэг байдал
Хичээлээ оюутанд хүргэх ур чадвар буюу олон төрлийн аргыг оновчтой хэрэглэдэг байдал
Асуултанд хариулж байгаа байдал
Ангийн болон хичээлийн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх чадвар
Оюутны сурах арга барилд дэмжлэг болдог байдал
Оюутны бие дааж хийх ажилд зохих дэмжлэг үзүүлж цаг гаргадаг байдал
Оюутны чадамжийг үнэн бодитой үнэлдэг байдал
Багшийн мэргэжлийн ёс зүйг сахиж ажилладаг байдал
Т.Энхбаатар /Ногоон барилгын практик/
Маш их сэтгэл ханамжтай
Сэтгэл ханамжтай
Дунд зэрэг
Ханамжгүй
Огт ханамжгүй
Тухайн хичээлийн багшийн мэдлэг
Хичээлийн бүтэц, зохион байгуулалт
Хичээлдээ бэлтгэж ирдэг байдал
Хичээлээ оюутанд хүргэх ур чадвар буюу олон төрлийн аргыг оновчтой хэрэглэдэг байдал
Асуултанд хариулж байгаа байдал
Ангийн болон хичээлийн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх чадвар
Оюутны сурах арга барилд дэмжлэг болдог байдал
Оюутны бие дааж хийх ажилд зохих дэмжлэг үзүүлж цаг гаргадаг байдал
Оюутны чадамжийг үнэн бодитой үнэлдэг байдал
Багшийн мэргэжлийн ёс зүйг сахиж ажилладаг байдал
ОЮУТНЫ ХӨГЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР
Оюутны хөгжил үйлчилгээний талаар дараах үнэлгээг өгнө үү
1.“Оюутан та сургуулиас зохион байгуулдаг ямар нэгэн секц, дугуйлан, хамтлаг, клубт хамрагдаж байна уу? *