แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ประเมินความพึงพอใจในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิงปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ( ภาคกลางและภาคตะวันออก)จังหวัดนครปฐม เพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดงานครั้งต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานภาพ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561(ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดนครปฐม
รายการประเมิน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
การประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูล และการให้ข้อมูลข่าวสาร
การให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม
การประสานงานในการดำเนินการของฝ่ายต่างๆ
ความเหมาะสมของสถานที่จัดพิธี
ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสม เพียงพอ ของสื่ออุปกรณ์ในแต่ละกิจกรรมการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ทำให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน
งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตกรรมฯช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงานครั้งนี้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service