แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุธีวิทยา
ให้นักเรียนเลือกระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้ใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสุธีวิทยา ทั้งห้องคอมพิวเตอร์ 1 และห้องคอมพิวเตอร์ 2 (สำรวจ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561)
1.คอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน *
2.ประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ *
3.การเปิดใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้สะดวก รวดเร็ว *
4. โปรแกรมมีความเหมาะสม เวอร์ชั่นโปรแกรมเป็นรุ่นที่ไม่ล่าสมัย *
5. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.