แบบสำรวจความต้องการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งที่มีอยู่และเป็นไปตามความต้องการของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง แบบสำรวจนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ตอนที่ 2 แบบสำรวจความต้องการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตอนที่ 3 รายการเสนอแนะสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงบริการ
2. กรุณาตอบแบบประเมินทุกข้อด้วยความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับ และจะใช้ประโยชน์ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. โปรดประเมินโดยคลืกเลือกในช่องระดับการประเมินที่กำหนดให้
5 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ สิ่งที่วิทยาลัยจัดเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่พักนักศึกษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ *
เพศของผู้ตอบแบบประเมิน
2. สถานภาพ *
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสำรวจความต้องการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.ด้านห้องสมุด *
ต้องการมากที่สุด
ต้องการมาก
ต้องการปานกลาง
ต้องการน้อย
ต้องการน้อยที่สุด
- หนังสือตำราทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- หนังสือ ตำราด้านการศึกษาทั่วไป
- วารสารวิชาชีพการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพในและต่างประเทศ
- วารสารทั่วไป นิตยสารและหนังสือพิมพ์
- ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
2. ห้องเรียน *
ต้องการมากที่สุด
ต้องการมาก
ต้องการปานกลาง
ต้องการน้อย
ต้องการน้อยที่สุด
- จำนวนห้องเรียนเพียงพอและเหมาะสม
- อุปกรณ์การศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน
- เก้าอี้นั่งเรียนที่เพียงพอและพร้อมใช้งาน
- -ห้องประชุมกลุ่มยอ่ยสำหรับการเรียนรายกลุ่มหรือประชุมปรึกษา
3. ห้องปฏิบัติการ *
ต้องการมากที่สุด
ต้องการมาก
ต้องการปานกลาง
ต้องการน้อย
ต้องการน้อยที่สุด
- ครุภัณฑ์การศึกษา วัสดุทางการแพทย์ (พยาบาลและวิทยาศาสตร์) ที่เพียงพอ เหมาะสมสำหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
- คอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานและเพียงพอในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต *
ต้องการมากที่สุด
ต้องการมาก
ต้องการปานกลาง
ต้องการน้อย
ต้องการน้อยที่สุด
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
- อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายที่ใช้งานได้ครอบคลุม
- จุดบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
5. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ *
ต้องการมากที่สุด
ต้องการมาก
ต้องการปานกลาง
ต้องการน้อย
ต้องการน้อยที่สุด
- ร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ
- ที่พักนักศึกษาที่เพียงพอและเหมาะสม
- ห้องบริการอนามัย (ห้องเวรสุขภาพ) ที่มียาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ
- อุปกรณ์การออกกำลังกาย
- การบริการน้ำดื่ม
- ระบบการรักษาความปลอดภัยในวิทยาลัยฯ
- ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
- การจัดถังขยะและจุดทิ้งขยะ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms