แบบประเมินผลการจัดเรียนการสอนของครู โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯ
ให้นักเรียน Click เลือกช่องเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับความคิดเห็น ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน
ครูผู้สอน : ครูอภิชัย แสนใหญ่ รายวิชา ง 21242 โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2010) ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายวิชา (ง 21242) การงานอาชีพและเทคโนโลยี (Microsoft Excel 2010) ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
1.ครูมีการเตรียมการสอน
2.การจัดสภาพและบรรยากาศภายในห้องเรียน
3.เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย
4.นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
5.กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน
6.กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและเข้าใจง่าย
7.ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
8.ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม
9.ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์ วิจารณ์
10. ครูยอมรับความคิดของนักเรียนที่ต่างไปจากครู
11. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะที่สอน
12. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี( เช่นการทำงานกลุ่ม,โครงงาน,จับคู่ฯลฯ)
13. ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ
14. ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
15. ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ทำงานในห้องปฏิบัติการหรือนอกชั้นเรียนบ่อย ๆ
16. ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
17. นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า
18. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน
19. ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม
20. ครูตั้งใจสอน ให้คำแนะนำนักเรียนในการทำกิจกรรม
21. นักเรียนชอบเรียนวิชานี้
22. นักเรียนชอบครูที่สอนวิชานี้
23. นักเรียนนำความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
24. ความรู้จากวิชานี้สามารถนำไปประกอบเป็นวิชาชีพได้
25. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
26.การตรงต่อเวลาในการเข้าสอนและเลิกสอน
27.การแต่งกายและวางตัวเหมาะสมกับความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี
28.ใช้ภาษาสื่อสารเข้าใจง่าย
29.แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน
30.มีวิธีสอนที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาได้ง่าย
31.ใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด วิเคราะห์และฝึกแก้ปัญหาในเนื้อหาวิชา
32.ใช้สื่อประกอบการเรียนสอนเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาวิชา เช่น เอกสาร/วิดีโอ
33.เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาทั้งในและนอกห้องเรียน
34.เนื้อหาที่สอบ สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน
35.แนะนำหนังสือ หรือแหล่งข้อมูลสำหรับการค้นคว้าเพิ่มเติม
36.มีการตรวจงาน ตรวจข้อสอบและแจ้งผลให้นักเรียนทราบ
37.มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาสอน
38.มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้นำเสนองานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Powerpoint เป็นต้น
39.มีการชมเชย สนับสนุน ให้กำลังใจนักเรียนในวิชาที่สอน
40.มีการแสดงผลงานของนักเรียนในวิชาที่สอน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายนิเทศ ป้ายไวนิล ชิ้นงาน เป็นต้น
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก. - Terms of Service - Additional Terms