การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ของเทศบาลตำบลปะทิว
เทศบาลตำบลปะทิวจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลปะทิว เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
เพศ
อายุ
ส่วนราชการที่มาติดต่อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวการขอรับการบริการ
เรื่องที่มาติดต่อขอรับบริการ
Your answer
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
พอใช้
ปรับปรุง
ความสุภาพในการให้บริการ
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
การจัดสถานที่รอรับการให้บริการ สะอาดและเหมาะสม
ห้องน้ำสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ
ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service