Обществени консултации по 9-та Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа”
Онлайн анкета

Към м. ноември 2018 г. българските научноизследователски и бизнес организации са привлекли около 65,8 млн. евро чрез участие във финансирани по програма „Хоризонт 2020“ целеви и резултатно ориентирани международни проекти. В момента се подготвят параметрите и съдържанието на следващата Рамкова програма за научни изследвания и иновации наречена "Хоризонт Европа" (FP 9), която ще оформи бъдещето на европейските научни изследвания и иновации за периода 2021-2027 година. "Хоризонт Европа" ще предостави възможност за финансиране на европейски научни изследвания и иновации, които да решат най-големите обществени предизвикателства и да подпомогнат устойчивото развитие на европейската икономика и конкурентоспособност.

Правителството на Република България се стреми да идентифицира темите, които ще бъдат важни за българското общество и научноизследователските и бизнес организации в следващите години, така че да може да повлияем върху проектирането на "Хоризонт Европа" и да гарантираме, че приоритетите за бъдещето на България и Европа са включени като теми и възможности. Каним Ви да вземете участие в обществена консултация и да изразите становище относно научноизследователските дейности, дейностите за координация и подкрепа, както и иновационните дейности, подкрепяни от Европейската комисия. Резултатите от тази консултация ще бъдат включени в подготвяните позиции на Република България по "Хоризонт Европа".

Координацията на провеждането на тази обществена консултация се осъществява от Министерството на образованието и науката на Република България и Постоянното представителство на България в Европейския съюз.

Целева група: всички заинтересовани страни. Призоваваме изследователите, предприемачите и мениджърите, които работят в научноизследователски и приложни институции и използват иновации, както и с опит по проекти по РП „Хоризонт 2020“ да участват – тяхното мнение е от особена важност.

Краен срок: 18:00 ч на 01 февруари 2019 г.

Вашият принос в обществената консултация: Моля, споделете Вашето мнение, опит и препоръки като отговорите на тази анкета (това няма да Ви отнеме повече от 20 минути). Ако сметнете за подходящо, в края на анкетата можете да приложите документ с коментари и препоръки, които да вземем предвид при изготвяне на позицията на Република България за „Хоризонт Европа“.

За допълнителни въпроси, моля, изпратете имейл на k.mutavchiev@mon.bg . Данните ще бъдат анализирани в цялостен вид, а индивидуалната информация ще бъде защитена в съгласие със Законa за защита на личните данни.

Email address *
9-та Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа”
Част I съдържа въпроси за анкетираните.
Бихме искали да знаем повече за Вас, за да разберем по-добре Вашата перспектива, очаквания и нагласи по отношение на научните изследвания и иновациите.
1.1. Вие участвате в изследването: (Моля, посочете само един отговор) *
1.2. Какъв тип организация представлявате? (Моля, посочете само един отговор) *
7. Друга (Моля, пояснете каква)
1.3. Вие сте: (Моля, посочете всеки отговор, който се отнася до Вас):
7. Друго (Моля, пояснете какво)
1.4. Имате ли проектен опит?
1.4.1. в подаване на проектни предложения по РП „Хоризонт 2020“? (Моля, посочете само един отговор)
1.4.2. в работа по финансиран проект по РП „Хоризонт 2020“? (Моля, посочете само един отговор)
1.5. Развивате ли основната си дейност в България? (Моля, посочете само един отговор)
1.5.2 Не (Моля, посочете в коя страна/кои страни)
1.6. В коя/и програма/и от "Хоризонт 2020" сте участвали/участвате? (Моля, посочете до 3 отговора)
Какви са основните бариери/пречки за участието Ви в "Хоризонт 2020"? (Моля, посочете до 3 отговора)
1.7. 12. Друго (Моля, посочете какво)
1.8. Какви са основните пречки пред Вас и Вашата организация, за да инициирате проект като координатор на консорциум. (Моля, запишете трите най-важни пречки)
Част II. Вашето мнение за “Хоризонт Европа“ (9 РП).
В част II бихме искали да разберем повече за Вашата визия, приоритети и желани форми на финансиране на следващата рамкова програма за научни изследвания и иновации. Тъй като опитът Ви с РП "Хоризонт 2020" ще допринесе за планирането на 9 РП “Хоризонт Европа“.
2.1. Кои са основните причини да участвате в РП „Хоризонт 2020“? (Моля, посочете до 3 отговора)
2.2. Доколко сте съгласен/а с посочените по-долу твърдения? (Моля, посочете отговор на всеки ред)
1. Напълно несъгласен/а
По-скоро несъгласен/а
Не мога да преценя
По-скоро съгласен/а
Напълно съгласен/а
2.2.1.РП "Хоризонт 2020" отдава необходимото значение и важност на фундаменталните научни изследвания.
2.2.2. "РПХоризонт 2020" стимулира пробивните и трансформиращите пазарни иновации (нов процес, продукт или услуга, които трансформират съществуващите процеси и бизнес модели и създават нови пазарни възможности).
2.2.3. РП"Хоризонт 2020" обръща адекватно внимание на потребностите на гражданите по отношение на научните изследвания и иновациите.
2.2.4. Тематичното покритие на РП"Хоризонт 2020" е достатъчно гъвкаво, за да се справи с променящите се обстоятелства.
2.3. Как оценявате формите на финансиране, предоставени чрез РП"Хоризонт 2020" за Вашите проекти? (Моля, посочете отговор на всеки ред)
Скала: 1 най-ниска оценка – 5 най-висока оценка
Вашата оценка
1
2
3
4
5
2.3.1.Безвъзмездни средства за съвместни проекти (консорциум от партньорски организации)
2.3.2. Безвъзмездни средства за отделни проекти на бенефициенти (един бенефициент)
2.3.3. Финансови инструменти (например заеми, гаранции)
2.3.4. Обществени поръчки
2.3.5. Съфинансиране (например ERA-NET)
2.3.6. Директно финансиране от ЕК
2.4. Смятате ли, че проектите в следващата Рамкова програма трябва да бъдат по-фокусирани върху резултати и цели, отколкото върху процесите по администриране на проекта? (т.е. финансиране на базата на резултати спрямо финансови, технически и научни параметри и форми) (Моля, посочете само един отговор)
2.5. Моля, оценете изброените по-долу аспекти на прилагането на РП "Хоризонт 2020" по скалата от 1 до 5, където 1 е напълно неудовлетворен, а 5 напълно удовлетворен за: (Моля, посочете отговор на всеки ред)
1. Напълно неудовлетворен/а
2. По-скоро неудовлетворен/а
3. Не мога да преценя
4. По-скоро удовлетворен/а
5. Напълно удовлетворен/а
2.5.1. Прозрачност в процеса на формулиране на Работната програма
2.5.2. Яснота на информацията за конкурсните сесии
2.5.3. Лесни за разбиране правила за участие и намиране на подходящи партньори
2.5.4. Честота на поканите за подаване на проектни предложения
2.5.5. Включване на социални и хуманитарни науки в конкурсни сесии в рамките на "Хоризонт 2020"
2.5.6. Баланс между малки (до 200 хил. евро) и големи проекти в рамките на конкурсната сесия
2.5.7. Равнопоставеност при участието и регионална балансираност
2.5.8. Комуникационни дейности по РП "Хоризонт 2020" за привличане на кандидати/проектни предложения
2.5.9. Използване на двуетапна процедура при оценяване на предложенията
2.6. Какви мерки, според Вас, трябва да се прилагат за по-нататъшно опростяване на програмата? (например: по голяма прозрачност за съвместните участия; яснота относно финансовите и правни въпроси; опростяване на изпълнението и управлението; въвеждане на единни разходни норми за специфичните дейности; използване на информационни платформи за управление на проекти; ясно определяне на ставките за отчитане на часове труд и др.)
2.7. Какво мислите за текущото равновесие между големите (над 200 хил. евро) и малките проекти? (Моля, посочете само един отговор)
2.8. Доколко сте удовлетворен/а от оценяването на проектните предложения в РП "Хоризонт 2020 за посочените по-долу аспекти: (Моля, посочете отговор на всеки ред).
Вашата оценка
1. Напълно неудовлетворен/а
2. По-скоро неудовлетворен/а
3. Не мога да преценя
4. По-скоро удовлетворен/а
5. Напълно удовлетворен/а
2.8.1. Време, необходимо за оценка на предложенията.
2.8.2. Разбираема и добре аргументирана обосновка на оценката на проектното предложение.
2.8.3. Времето за подписване на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства и приемане на авансово финансиране.
2.8.4. Подкрепа, предоставяна от службите на ЕК по време на подготовката и изпълнението на отпускане на безвъзмездните средства.
2.8.5. Приемане на счетоводните практики на ЕК.
2.8.6. Механизми за мониторинг и отчитане на проекти.
2.9. Според Вас, как може да се подобри процесът на оценяване на проекти в 9РП „Хоризонт Европа"?
2.10. Моля споделете Вашето мнение относно синергията, взаимното допълване и/или припокриването в рамките на РП"Хоризонт 2020" с други програми за финансиране (Европейски структурни и инвестиционни фондове, COSME, ERASMUS + и др.).
Част III. ВЪПРОСИ ОРИЕНТИРАНИ КЪМ БЪДЕЩЕТО
Целта на Европейската комисия е да увеличи максимално социално-икономическото въздействие от подкрепата на ЕС за научни изследвания и иновации, затова бихме искали да Ви попитаме за Вашите предложения какво може да се направи, за да се постигне това.
3.1. Моля, изберете до 3 от посочените цели за устойчиво развитие на ООН и в рамките на програмата на ЕК, върху които по Ваше мнение, следва да се съсредоточи бъдещата девета рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации 9 РП „Хоризонт Европа“ (Моля, посочете до 3 отговора)
3.2. Според Вас, коя е най-важната област/тема, която трябва да бъде подкрепена от 9РП „Хоризонт Европа“? (Моля, посочете една област / тема)
3.3. Според Вас, кой трябва да бъде основният приоритет на 9 РП „Хоризонт Европа“? (Моля, посочете само един отговор)
3.3.8. Друго, моля пояснете
3.4. Кои препоръки по отношение на 9РП „Хоризонт Европа“ Вие лично подкрепяте?(Моля, посочете всеки отговор, който се отнася до Вас)
3.5. По кои от изброените аспекти е необходима допълнителна подкрепа, за да се увеличи социално икономическото въздействие на рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации? (Моля, посочете аспектите, които според Вас трябва да бъдат допълнително подкрепени)
3.6. Eвропейската Kомисия ще увеличи подкрепата за авангардните иноватори чрез пилотния проект „Европейски съвет по иновациите“ в рамките на РП „Хоризонт 2020“. Какво мислите за създаването на Европейския съвет за иновации (ЕСИ/EIC)? Споделете Вашето предложение за това какъв трябва да бъде ЕСИ (цели, дейности).
За повече информация относно ЕСИ: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
3.6.1. Цели:
3.6.2. Дейности:
3.7. Как работата на Европейския научноизследователски съвет (ЕНС/ERC) трябва да бъде подпомогната в бъдеще?
3.7. 7. Друго (моля посочете какво):
3.8.Споделете Вашето мнение за бъдещето на дейностите по програма "Мария Склодовска - Кюри"? (т.е. насърчаване на мобилността и трансфера на знания между изследователите)
Част IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
4.1. Моля, добавете коментари по въпроси, които не са обхванати от предишните части на този онлайн въпросник. Какво може да се направи по различен начин в 9 РП „Хоризонт Европа“?
4.2. Моля, споделете допълнителни коментари/препоръки относно бъдещето на общата стратегическа рамка за научни изследвания и иновации. (тук можете да изразите мнение до 1800 знака и/или предоставите линк към документ )
4.2.1 Можете да добавите файл, чрез който да споделите допълнителна информация и/или предложения. (до 5 файла, с размер до 10 MB всеки)
5. Информация за Вас * (не е задължително) В случай, че сте съгласни да се свържем с Вас, за допълнителна информация, или за да Ви включим в обсъждания, обмен на мнения, и/или за да ви поканим на тематично събитие.
1. Име
2. Фамилия
3. Име на организацията (моля отговорете N/A ако отговаряте като физическо лице)
4. Роля/длъжност в организацията
5. Роля/длъжност в приключил или текущ проект по РП „Хоризонт 2020“
Благодарим Ви за отделеното време и за Вашия принос в обществената консултация по 9-та Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа”! Моля кликнете върху бутона "SUBMIT" по-долу за да завършите анкетата и да изпратите своите отговори.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service