องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง พิจิตร
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
ชื่อผู้ขอรับบริการ(บุคคลหรือหน่วยงาน)
Your answer
ที่อยู่ผู้ขอรับบริการ
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ
Your answer
ขอรับบริการจาก(ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)
Your answer
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่พูดจากสุภาพ อัธยาสัยดี แต่งการสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนมีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการเช่นที่จอดรถ น้ำดื่ม
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
มีการจัดผังให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
อาคารสถานที่มีความสะอาดปลอดภัย
ส่วนที่ 4 ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร ควรปรับปรุงด้านใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy