ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА СПЕЦКУРСІВ, ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ Й МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН - 2019
Чи необхідність викладання запропонованих тем на курсах підвищення кваліфікації? *
Так
Ні
Тема не стосується мого напряму діяльності
Формування природничої компетентності як важливий елемент навчання учнів у Новій українській школі
Компетентнісний потенціал навчальних дисциплін освітніх галузей у закладах загальної середньої освіти
Порівняльний аналіз навчально-методичного забезпечення та особливості викладання хімії в закладах середньої освіти
Контрольно-оцінна діяльність учителя хімії в сучасних умовах розвитку шкільної освіти
Спецкурс. Системний підхід учителя до роботи з обдарованою молоддю
Підготовка вчителів навчальних дисциплін до фреймового навчання учнів
Організація дослідницької діяльності учнів у процесі навчання природничих дисциплін
Веб-квест-технологія проектування і впровадження в практику навчальних дисциплін
Імплементація Закону України «Про освіту»: методичні особливості створення та функціонування онлайн школи
Методика автоматизації компетентнісного підходу під час викладання навчальних дисциплін
Хмарні технології навчання LMS + Office 365: методичний аспект використання під час підготовки до уроків
Використання комунікаційних та моніторингових засобів освітніх веб-ресурсів навчальних дисциплін
Сучасні аспекти викладання іноземної мови: «Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти»
Інноваційні підходи до організації позакласної роботи з іноземної мови
Інтерактивні методи навчання та їх застосування на уроках німецької мови
Шляхи підвищення мовленнєвої компетенції вчителів німецької мови
Опрацювання нових лексичних одиниць на уроках німецької мови
Сучасні підходи до викладання країнознавства на уроках німецької мови
Використання мобільних пристроїв у процесі викладання німецької мови
Використання онлайн ресурсів на заняттях з німецької мови для формування умінь говоріння й аудіювання
Застосування електронних пристроїв у процесі викладання німецької мови
Розв’язування нестандартних задач як один із засобів формування математичної компетентності учнів
Графічні і функціональні методи розв’язування задач у старшій школі
Організаційна діяльність учителя математики з підготовки учнів до ЗНО
Доба модернізму у світовому та українському мистецтві й літературі
Інтегрований урок, методики проведення
Реалізація наскрізних ліній навчання на уроках російської мови і літератури
Драматургія ХІХ-ХХ століть
Формування ключових компетентностей у контексті положень Нової української школи
Використання мистецького контексту під час вивчення літературних творів
Екологічна освіта як складова екологізації життя в контексті стратегії збалансованого розвитку суспільства
Методологія формування компетенції з біології рослин за новою програмою для закладів середньої освіти
Життєві форми рослин – вузлове екологізуюче поняття шкільного курсу біології
Фізіономічність домінантних рослин як маркер природних зон (життєві форми та екологічні групи рослин)
Методологічні основи створення проекту «Екологічна стежка навчального типу»
Алергія та деякі її особливості в умовах Півдня України (розвиток компетентності вчителів предметів природничого циклу)
Фізіономічність та будова рослин (в аспекті художньо-зображувальної творчості)
Використання анатомічних мікропрепаратів рослин у шкільному курсі біології
Життєві форми та екологічні групи деревних інтродуцентів Півдня України
Використання методу «кроссенс» для вивчення живих елементів екосистем
Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» у сучасній шкільній освіті
Компетентнісний підхід до навчання географії у сучасній школі
Наскрізна змістова лінія «Екологічна безпека й сталий розвиток» в інтегрованих проектах
Спецкурс «Фінансова грамотність» в основній школі»
Наукові, дидактичні, організаційні й технологічні аспекти STEM-освіти
Наукові, дидактичні, організаційні й технологічні аспекти вивчення робототехніки
Методика викладання теми «Програмування мовою високого рівня»
Метод опорних задач під час вивчення геометрії
Упровадження веб-квест технології в практику навчання математики
Стратегії модернізації сучасної шкільної історичної освіти
Україна і тенденції розвитку сучасного світу
Інтеграція науки та освіти: Українська революція 1917 – 1921 років: пам'ять минулого
Спецкурс. Формування компетентностей під час викладання курсу «Громадянська освіта»
Спецкурс. Механізми та шляхи впровадження компетентнісного підходу в практику навчання історії
Методи формування національної свідомості та самосвідомості школярів на уроках історії України
Сучасне прочитання історичного контексту під час вивчення літературних творів
Основні напрями історичних змін у духовних сферах: релігія
Спецкурс. Основні аспекти трудового законодавства для працівників освіти
Спецкурс. Застосування трудового законодавства під час передачі повноважень у сфері освіти до об’єднаних територіальних громад
Лінгвістичні аспекти наукової комунікації
Науковий текст як об’єкт лінгвістичного дослідження
Лінгвостилістичні та перекладацькі особливості публіцистичних та наукових текстів
Лінгвістична наука й технічний прогрес. Машинний переклад
Використання технологій web 2.0 та web 3.0 у процесі викладання шкільних предметів
Організація ефективного впровадження гейміфікації навчального процесу із застосуванням медіазасобів
Використання QR-кодів в організації освітнього процесу сучасної школи
Скрайбінг як новітня технологія створення навчальних презентацій
Технологія доповненої реальності як засіб удосконалення шкільного навчального середовища
Інноваційні засоби моніторингу результатів навчальної діяльності учнів
Спецкурс. Методика викладання навчального курсу «Інформатика» в початковій школі
Спецкурс. Технологія створення та управління персональним блогом учителя
Спецкурс. Технологія створення електронних (мультимедійних) підручників за допомогою програми AutoplayMediaStudio
Спецкурс. Сучасні освіті інструменти вчителя гуманітарного профілю
Жанр есе в шкільному курсі української мови і літератури
Підготовка учнів до створення власного висловлення у форматі ЗНО з української мови і літератури
Розвиток культури професійного мовлення вчителів-предметників
Розвиток зв’язного мовлення дошкільників на основі сюжетної картини
Система роботи вчителя щодо підготовки учнів до ЗНО з української мови і літератури
Нові підходи в навчанні української мови учнів початкових класів на сучасному етапі
Риторика як наука і мистецтво слова
Методика організації дистанційної взаємодії вчителя з учнями через засоби онлайн навчання
3D журнали, як ефективний засіб організації проектної діяльності учнів в освітньому процесі
Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів на уроках географії
Використання сучасних інформаційних технологій для організації ефективної управлінської діяльності керівника закладу загальної середньої освіти
Спецкурс. Хмарні технології в освітньому процесі
Компаративний аналіз на уроках літератури
Ділове українське мовлення
Нововведені імена до сучасних програм з української літератури
Нововведені імена до програм із зарубіжної літератури
Сучасний урок літератури у форматі медіаосвіти
Формування читацьких компетентностей учнів на уроках позакласного читання
Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей під час вивчення шкільного курсу зарубіжної літератури
Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностнй під час вивчення шкільного курсу української літератури
Спецкурс. Сучасні освітні інструменти вчителя гуманітарного профілю
Формування соціальної і громадянської компетентностей здобувачів освіти на уроках словесності
Задачі прикладного змісту як засіб формування економічної та підприємницької компетентності на уроках фізики
Формування громадянської компетентності на уроках астрономії та природознавства
Розвиток творчої діяльності учнів старшої школи в процесі навчання фізики з використанням проектної технології
Програмно-методичне забезпечення викладання предметів технологічного циклу в освітніх закладах
Матеріально-ресурсне забезпечення сучасної майстерні
Нормативно-правове забезпечення життєдіяльності суб’єктів освітнього процесу
Формування проектно-технологічної компетентності здобувачів освіти в контексті положень Нової української школи
Сучасний технологічний урок: проблеми та шляхи вдосконалення
Створення освітніх продуктів на основі психолого-педагогічних можливостей особистості
Тайм-менеджмент у професійній діяльності сучасного вчителя
Вимоги до написання наукових та випускних робіт педагогічними працівниками
Аналіз результативності проходження випускниками закладів освіти зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів
Моніторинг дослідження як інструмент управління освітою
Міжнародне дослідження PISA як орієнтир формування освітньої компетентності школярів
Формування комунікативних умінь здобувачів освіти на уроках англійської мови в контексті концепції «Нова українська школа»
Реалізація положень нового Державного стандарту початкової освіти на уроках англійської мови в початковій школі
Упровадження особистісно-орієнтованого навчання на уроках іноземної мови в ЗЗСО
Формування навичок говоріння у здобувачів освіти початкової школи: прийоми і методи
Сучасні підходи до формування читацької компетентності під час проведення аудіювання та читання мовчки відповідно до стандартів вимірювання грамотності читання PISA
Сучасні підходи до вивчення біографії письменника в шкільній літературній освіті
Науково-методичне забезпечення сучасного уроку української мови та української літератури
Формування мовної компетентності учнів: єдність фонетичного й орфографічного компонентів
Ефективні методи і прийоми підготовки учнів до ЗНО з української літератури
Термінологічна лексика в системі професійного мовлення вчителів закладів загальної середньої освіти
Ваші пропозиції *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради. Report Abuse - Terms of Service