ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
     ตอนที่ 1     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
     ตอนที่ 2     ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต 4 ตามกระบวนการ                                                        
                        บริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  
                        และด้านบริหารงานทั่วไป
     ตอนที่ 3     ความพึงพอใจต่อการบริการของ สพป.เชียงราย เขต 4 เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก
                        ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร
     ตอนที่ 4     ปัญหาและข้อเสนอแนะ
2. โปรดอ่านข้อความแล้วพิจารณาความสอดคล้องกับความคิดเห็นและพึงพอใจของท่านแล้วกรอกคะแนนตรงระดับความพึงพอใจ ความหมายของระดับความพึงพอใจ
                         ระดับความพึงพอใจมากที่สุด     หมายถึง   5
                         ระดับความพึงพอใจมาก             หมายถึง   4
                         ระดับความพึงพอใจปานกลาง    หมายถึง   3
                         ระดับความพึงพอใจน้อย             หมายถึง   2
                         ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด     หมายถึง   1

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Clear selection
ตำแหน่ง
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy