แบบสอบถามสำรวจคุณภาพและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
คำชี้แจง
1.กรุณาทำเครื่องหมาย ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
2.แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจคุณภาพและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ไปประมาลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการ ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าว
3.แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในขั้นตอนและกระบวนการการให้บริการด้านต่างๆ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจเฉพาะด้าน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ /ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ *
Required
2. อายุ *
Your answer
3.ระดับการศึกษาสูงสุด *
Required
4.อาชีพหลักของท่านในปัจจุบัน *
Required
5.รายได้ต่อเดือน
Your answer
6.ท่านอาศัยอยู่ในเขตตำบลมะต้อง หมู่ที่ *
Required
7.ท่านติดต่อขอรับบริการเรื่องใด *
Required
8.จำนวนครั้งต่อปีในการเข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง *
Required
9.ท่านเดินทางมาติดต่อหรือใช้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ท่านเดินทางมาโดย *
Required
10.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง จากช่องทางใดมากที่สุด *
Required
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในขั้นตอนและกระบวนการให้บริการด้านต่างๆ
กรุณาทำเครื่องหมายให้ข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.มีการติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดขั้นตอน ช่องทางวิธีการ หรือช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน คล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.แสดง กำหนดผู้รับผิดชอบงาน บริการด้านต่างๆ (รายบุุคคล/คณะบุุคคล) ที่ชัดเจน
3.มีกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
4.มีช่องทาง กระบวนการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานการให้บริการ
5.มีการปรับปรุง ตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนการให้บริการที่ดีขึ้น
ท่านมีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
6.มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตามจุดหรือช่องบริการต่างๆ พร้อมคอยอธิบายให้ความเข้าใจในขั้นตอนหรือช่องทางการให้บริการเป็นระยะ
7.มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ ขั้นตอน ช่องทางการให้บริการที่ชัดเจนเห็นได้ง่าย
8.มีขั้นตอนการรับชำระเงิน ที่สะดวกรวดเร็วถูกต้องตรงเวลา
9.ช่องทางการให้บริการมีจำนวนที่พอเพียงต่อการเข้ารับบริการ
10.มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่ายในการบริการ
ท่านมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
11.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย มีความรู้และอธิบายได้อย่างชัดเจน
12.เจ้าหน้าที่มีทักษะการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
13.เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ
14.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
15.เจ้าหน้าที่แต่งการเรียบร้อยเหมาะสม
ท่านมีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
16.สถานที่หรือจุดให้บริการมีความพร้อมและจัดวางสวัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย
17.สถานที่หรือจุดให้บริการสะดวกแก่การรับบริการ มีช่องทางพิเศษ เช่น คนชรา คนพิการ ฯลฯ
18.มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ ที่นั่งรอรับบริการ บริการน้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ห้องน้ำ
19.มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศคอยให้บริการ
20.สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ และการรับบริการจากประชาชน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจเฉพาะด้าน
กรุณาทำเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ความพึงพอใจด้านโยธา *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
21.มีกรกำหนดขั้นตอน วิธีการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณโครงการดำเนิน
22.การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
23.มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา และมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทุกเวลา
24.เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญ มีเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม และสามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหมด
25.สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับด้านโยธา (สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)
ความพึงพอใจด้านการศึกษา *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
26.มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณในการดำเนินการ
27.การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการต่างๆ
28.สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และใช้งบประมาณได้อย่างโปรงใส
29.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นจัดโครงการ จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ด้านการศึกษาที่เหมาะสม
30 สมารถตอบสนองความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับด้านการศึกษา
ความพึงพอใจด้านรายได้หรือภาษี *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
31.มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการผู้รับผิดชอบ งบประมาณในการดำเนินการ
32.มีป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน ช่องทางการรับเบี้ย ชำระภาษี ที่สะดวก ชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด
33.เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญ ความรับผิดชอบในการปฎิบัติงาน คอยประชาสัมพันธ์ บริการตามจุดต่างๆ เป็นระยะ บริการอย่างเป็นมิตร
34.สถานที่ให้บริการที่มีความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา น้ำดื่ม ที่นั่ง หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
35 มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ความพึงพอใจด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
36.มีการประชาสัมพันธ์ กำหนดขั้นตอน วิธีการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณในการดำเนินการ
37.สงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และมีการใช้งบประมาณได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม
38.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
39.มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่สะดวกรวดเร็ว
40.สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับด้านการพัฒนาสังคมและการให้สวัสดิการสังคม
ความพึงพอใจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
41.มีการเตรียมพร้อม บุคคลากร เครื่องมือ ไว้ให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
42.การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย
43.มีรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ การบริการ และสนับสนุนน้ำแก่ประชาชนที่อยู่ในเขต อบต.และพื้นที่ข้างเคียง
44.เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญ มีเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม และมีการอบรม ฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงและออกกำลังกายเป็นประจำ
45.มีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัย สถานที่เกิดเหตุและพื้นที่การอพยพรวมทั้งการจัดระเบียบการจราจรในเส้นทางคมนาคม (อปพร)
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service