แบบประเมิน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 2563
หัวข้อ "การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ" 28 พ.ค. 63 ณ ห้อง SC14-512
ตอนที่ 1 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจน ตรงประเด็น ใช้ภาษาที่เหมาะสม และเข้าใจง่าย
เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม
ท่านได้รับทราบ และได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับใด
ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับใด
ท่านมีแนวทางในการดำเนินการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมินในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับใด
ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระดับใด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม ระดับใด
ตอนที่ 2 : ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse