แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์กิจการนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ)

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ฯและเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานบริการให้สนองต่อผู้ขอรับบริการให้ได้ประโยชน์มากที่สุด คำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินฯ มา ณ โอกาสนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป *
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. หน่วยงานที่สังกัด *
ส่วนที่ 2 ประเภทของงานที่ท่านขอรับบริการ
กรุณาระบุงานข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศที่ท่านขอรับบริการจากศูนย์กิจการนานาชาติ
ส่วนที่ 3 ประเด็นวัดความพึงใจ มี 5 ระดับ
ระดับการวัดความพึงใจในการให้บริการ
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
0 หมายถึง ไม่แสดงความคิดเห็น
กรุณาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ *
5 points
5
4
3
2
1
0
เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยไมตรี และเต็มใจให้บริการ
การชี้แจงรายละเอียด/ให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว
ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานที่ขอรับบริการจากเว็บไซต์ตรงกับความต้องการ และนำไปใช้ประโยชน์ได้
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของงานบริการ และความพึงพอใจเมื่อจบกระบวนการขอรับบริการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น เพื่อจะนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
*
กรุณาให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือความคาดหวัง เพื่อจะนำไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Suranaree University of Technology.