แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง แบบสอบถามออนไลน์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการห้องประชุมต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความเหมาะสมต่อไป

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 แบบประเมินที่มีต่อการความพึงพอใจในการใช้บริการห้องประชุมต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
1.1 เพศ : *
1.2 ผู้รับบริการ : *
3.นักศึกษาสาขาวิชา
4. กำลังศึกษาชั้นปีที่
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจ
2.1 การให้บริการห้องสมุด *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
3. ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
4. สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
5. มีวารสาร หนังสือพิมพ์ครอบคลุมกับความต้องการ
6. มีสื่อโสตทัศนวัสดุครอบคลุมความต้องการ
7. จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
8. แสงสว่างมีเพียงพอ
9. สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
10. จุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
11. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ
12. เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ
13. มีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อการค้นหา
14. ข้อมูลบนเว็บไซต์ห้องสมุดเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
15. ความทันสมัยของอุปกรณ์ในการสืบค้น
16. ความปลอดภัยภายในห้องสมุด
17. ความสะอาดภายในห้องสมุด
18. ความพึงพอใจการฝึกอบรมการใช้งานห้องสมุด
2.2 การให้บริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. คอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์มีจำนวนเพียงพอ
2. ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
3. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมต่อการใช้งาน
4. โปรแกรมด้านการวิจัยพร้อมต่อการใช้งาน
5. บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนของห้อง
6. ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีแสงสว่างเพียงพอ
8. ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ
9. ระยะเวลาในการเปิดบริการ
10. ความพึงพอใจการฝึกอบรมการใช้งานห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
2.3 การให้บริการห้องประชุมขนาด 240 ที่นั่ง (ห้องประชุมศรีวังสา) *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. วิธีการติดต่อขอรับบริการสะดวก รวดเร็ว
2. เจ้าหน้าที่เพียงพอและ มีความพร้อมในการให้บริการ
3. สถานที่มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการ
4. บรรยากาศของสถานทีเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการใช้บริการ
5. สถานที่สะอาด อุปกรณ์ตกแต่งสวยงาม
6. ความสะอาด เป็นระเบียบของสภาพแวดล้อมภายนอก
7. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่จัดให้บริการ
8. ขนาดของห้องประชุมเหมาะสมไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ
9. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตศึกษา และระบบสารสนเทศ
10. ความพึงพอใจการฝึกอบรมการใช้งานห้องประชุม
2.4 การให้บริการห้องบรรยายขนาด 60 ที่นั่ง (ห้องมหาเลลา) *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. วิธีการติดต่อขอรับบริการสะดวก รวดเร็ว
2. เจ้าหน้าที่เพียงพอและ มีความพร้อมในการให้บริการ
3. สถานที่มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการ
4. บรรยากาศของสถานทีเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการใช้บริการ
5. สถานที่สะอาด อุปกรณ์ตกแต่งสวยงาม
6. ความสะอาด เป็นระเบียบของสภาพแวดล้อมภายนอก
7. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่จัดให้บริการ
8. ขนาดของห้องประชุมเหมาะสมไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ
9. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตศึกษา และระบบสารสนเทศ
10. ความพึงพอใจการฝึกอบรมการใช้งานห้องประชุม
2.5 การให้บริการห้องปฎิบัติการวิจัยขนาด 21 ที่นั่ง (ห้องประชุมศรีตานี/ศรีนครา) *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. วิธีการติดต่อขอรับบริการสะดวก รวดเร็ว
2. เจ้าหน้าที่เพียงพอและ มีความพร้อมในการให้บริการ
3. สถานที่มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการ
4. บรรยากาศของสถานทีเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการใช้บริการ
5. สถานที่สะอาด อุปกรณ์ตกแต่งสวยงาม
6. ความสะอาด เป็นระเบียบของสภาพแวดล้อมภายนอก
7. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่จัดให้บริการ
8. ขนาดของห้องประชุมเหมาะสมไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ
9. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตศึกษา และระบบสารสนเทศ
10. ความพึงพอใจการฝึกอบรมการใช้งานห้องประชุม
2.6 การให้บริการศูนย์ศึกษาตุรกีศึกษา *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
3. ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
4. สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
5. มีวารสาร หนังสือพิมพ์ที่ครอบคลุมกับความต้องการ
6. มีสื่อโสตทัศนวัสดุครอบคลุมความต้องการ
7. จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
8. แสงสว่างมีเพียงพอ
9. สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
10. มีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อการค้นหา
11. ความสะอาดภายในห้องศูนย์ศึกษาตุรกีศึกษา
12. ความพึงพอใจการฝึกอบรมแนะนำศูนย์ศึกษาตุรกีศึกษา
13. ความพึงพอใจการฝึกอบรมแนะนำศูนย์ศึกษาตุรกีศึกษา
2.7 การให้บริการศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. วิธีการติดต่อขอรับบริการสะดวก รวดเร็ว
2. เจ้าหน้าที่เพียงพอและ มีความพร้อมในการให้บริการ
3. สถานที่มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการ
4. บรรยากาศของสถานทีเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการใช้บริการ
5. สถานที่สะอาด อุปกรณ์ตกแต่งสวยงาม
6. ความสะอาด เป็นระเบียบของสภาพแวดล้อมภายนอก
7. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่จัดให้บริการ
8. การให้บริการความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
9. ขนาดของห้องเหมาะสมไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ
10. ความพึงพอใจการฝึกอบรมแนะนำศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน
2.8 สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. จุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
2. ความสะอาดภายในบริเวณอาคาร
3. แสงสว่างภายในอาคาร
4 .ที่นั่งบริการอ่านหนังสือ
5. ความสะอาดห้องน้ำ